Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi fellebbezés alapján letartóztatások a gyógyászati segédeszközöket érintő ügyekben - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 3 orvost és 2 cég­ve­ze­tőt érin­tő­en is fel­leb­be­zett a nyo­mo­zá­si bíró koráb­bi - bűn­ügyi fel­ügye­le­tet elren­de­lő, illet­ve sza­ba­dí­tó - dön­té­sé­vel szem­ben, ami­vel a másod­fo­kú bíró­ság egyet­ér­tett, és mind az 5 gya­nú­sí­tot­tat letartóztatta.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda (KR NNI) 2022 novem­be­ré­től gyó­gyá­sza­ti segéd­esz­kö­zö­ket gyár­tó cégek veze­tő­i­vel és a velük kap­cso­lat­ban álló orvo­sok­kal szem­ben, bűn­szer­ve­zet­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat bün­te­tő­el­já­rást. A haté­kony fel­de­rí­tő munka alap­ján a nyo­mo­zók 2023. janu­ár végén és feb­ru­ár ele­jén, össze­han­golt akció kere­té­ben, az ország több pont­ján raz­zi­át tar­tot­tak, amely­nek ered­mé­nye­ként újabb orvo­so­kat és cég­ve­ze­tő­ket fog­tak el, és hall­gat­tak ki gyanúsítottként.

Az ország több részén folyó eljá­rá­sok közül, a KR NNI nyo­mo­zói a Fővá­ro­si Főügyész­sé­gen több gya­nú­sí­tott, köz­tük az érin­tett 2 cég­ve­ze­tő és 3 orvos letar­tóz­ta­tá­sá­nak indít­vá­nyo­zá­sá­ra is elő­ter­jesz­tést tettek.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség töb­bek között indít­vá­nyoz­ta az emlí­tett 5 gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát is, a bíró­ság azon­ban közü­lük 3 gya­nú­sí­tot­tal szem­ben bűn­ügyi fel­ügye­let ren­delt el, 2 ter­hel­tet pedig sza­bad­láb­ra helyezett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­leb­be­zett a dön­tés ellen, mivel a hatá­ro­zott ügyé­szi állás­pont sze­rint, a letar­tóz­ta­tás tör­vé­nyi indo­kai - külö­nö­sen a bizo­nyí­tás befo­lyá­so­lá­sá­nak veszé­lye - mind az 5 ter­helt ese­tén fennállnak.

A másod­fo­kon eljá­ró Fővá­ro­si Tör­vény­szék osz­tot­ta a főügyész­ség állás­pont­ját, ezért az ügyé­szi fel­leb­be­zés­nek helyt adott, az első­fo­kú bíró­ság vég­zé­se­it meg­vál­toz­tat­ta és elren­del­te mind az 5 gya­nú­sí­tott letartóztatását.

Az ügy­ben az elfo­gá­sok­kal kap­cso­lat­ban koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mé­nyek itt érhe­tők el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orszagos-razzia-zajlott-a-gyogyaszati

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orvosok-es-cegvezetok-letartoztatva