Főoldal » Archív » Eredményes ügyészi fellebbezés az OLAF feljelentése alapján indult, 770 millió forintos költségvetési csalás miatti ügyben – súlyosították az elsőfokú ítéletet

Az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) fel­je­len­té­se alap­ján indult bűn­ügy­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség uniós támo­ga­tás jogo­su­lat­lan igény­be­vé­te­le miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, az ügyész­ség fel­leb­be­zé­se alap­ján a másod­fo­kú bíró­ság jelen­tő­sen súlyo­sabb íté­le­tet hozott.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2017 feb­ru­ár­já­ban benyúj­tott vád­ira­ta sze­rint az ügy­ben sze­rep­lő cég­cso­port főte­vé­keny­ség­ként – nyom­da­ipa­ri tevé­keny­ség mel­lett – papír cso­ma­go­ló­esz­köz gyár­tás­sal fog­lal­ko­zott.

A vád­irat sze­rint az ügy I. rendű vád­lott­ja – aki a cég­cso­port tény­le­ges irá­nyí­tó­ja volt – elha­tá­roz­ta, hogy úgy vesz igény­be jogo­su­lat­la­nul hazai és uniós for­rás­ból szár­ma­zó, vissza nem térí­ten­dő támo­ga­tást, hogy a cég­cso­port üze­me­i­ben már évek óta műkö­dő papír­zacs­kó gyár­tó gépe­ket, a való­ság­tól elté­rő­en újon­nan beszer­zett gép­ként tün­te­ti fel, hogy azok meg­fe­lel­je­nek a pályá­za­ti kiírá­sok­nak. Az I. rendű vád­lott 2005-2010. között össze­sen négy, kor­sze­rű­sí­tés­re kiírt uniós pályá­za­tot nyúj­tott be új gép­so­rok beszer­zé­sé­re úgy, hogy a gépek meg­vá­sár­lá­sa tény­le­ge­sen nem állt szán­dé­ká­ban, célja mind­egyik eset­ben a támo­ga­tá­si összeg jogo­su­lat­lan meg­szer­zé­se volt. Ennek érde­ké­ben a pályá­za­ti eljá­rá­sok során – II. rendű vád­lott köz­re­mű­kö­dé­sé­vel – az új gépek beszer­zé­sét alá­tá­masz­tó, valót­lan tar­tal­mú áraján­la­tot, szám­lát és egyéb okira­to­kat készí­tett és hasz­nált fel. A III. és IV. rendű vád­lot­tak az egyik pályá­zat kap­csán szin­tén valót­lan tar­tal­mú okira­tok benyúj­tá­sá­ban működ­tek közre. Az I. rendű vád­lott a fen­ti­ek alap­ján mint­egy 770 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott, mely­ből több mint 630 mil­lió forint­tal az uniós, míg csak­nem 140 mil­lió forint­tal a magyar költ­ség­ve­tést káro­sí­tot­ta meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Fővá­ro­si Tör­vény­szék az I. rendű, vala­mint a III. rendű vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki külö­nö­sen jelen­tős, illet­ve külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­ben, és ezért az I. rendű vád­lot­tat 3 év 6 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, míg a III. rendű vád­lot­tat 6 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, egy­út­tal a III. rendű vád­lot­tat elő­ze­tes men­te­sí­tés­ben része­sí­tet­te. A bíró­ság a II. rendű vád­lot­tat és a IV. rendű vád­lot­tat az elle­nük emelt vád alól bizo­nyí­tott­ság hiá­nyá­ban fel­men­tet­te.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a kihir­de­tett íté­let ellen mind a négy vád­lott ter­hé­re fel­leb­be­zést jelen­tett be súlyo­sí­tá­sért és a fel­men­tett vád­lot­tak ese­té­ben bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sa cél­já­ból.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la a fel­leb­be­zés alap­ján eljár­va, 2018 novem­be­ré­ben az I. rendű vád­lott bün­te­té­sét 6 év bör­tön­bün­te­tés­re és 6 évi köz­ügyek­től eltil­tás­ra súlyos­bí­tot­ta, egy­ben 5.000.000,- Ft össze­gű pénz­bün­te­tés­re is ítél­te, a III. rendű vád­lott bör­tön­bün­te­té­se fel­füg­gesz­té­sé­nek pró­ba­ide­jét 2 évről 4 évre emel­te fel, és mel­lőz­te az elő­ze­tes men­te­sí­tést. A másod­fo­kú bíró­ság a II. és a IV. rendű vád­lot­tak tekin­te­té­ben a fel­men­tő ren­del­ke­zést meg­vál­toz­tat­ta, és őket is bűnös­nek mond­ta ki külö­nö­sen jelen­tős, illet­ve külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­ben. A bíró­ság a II. rendű vád­lot­tat 2 év – vég­re­haj­tá­sá­ban 5 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett –, a IV. rendű vád­lot­tat 1 év 2 hónap – vég­re­haj­tá­sá­ban 4 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett – bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te.

Az íté­let az I. és a III. rendű vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban jog­erő­re emel­ke­dett.