Főoldal » Archív » Eredményes ügyészi fellebbezés az ún. Czeglédy-ügyben

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la helyt adott a Csong­rád Megyei Főügyész­ség fel­leb­be­zé­sé­nek és a Sze­ge­di Tör­vény­szé­ket a Dr. Czeg­lédy Csa­bá­val szem­be­ni bün­te­tő­el­já­rás lefoly­ta­tá­sá­ra uta­sí­tot­ta.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék 2019. júni­us 13-án eluta­sí­tot­ta a Csong­rád Megyei Főügyész­ség azon indít­vá­nyát, hogy a men­tel­mi jog fenn­ál­lá­sa miatt meg­szün­te­tett eljá­rást, a men­tel­mi jog meg­szű­né­sét köve­tő­en, Dr. Czeg­lédy Csaba vonat­ko­zá­sá­ban foly­tas­sa.

Az első­fo­kú bíró­ság vég­zé­sé­vel szem­ben a Csong­rád Megyei Főügyész­ség fel­leb­be­zett, a fel­leb­be­zést a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tot­ta.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la az ügyé­szi fel­leb­be­zést ala­pos­nak talál­ta, és az első­fo­kú bíró­ság vég­zé­sét meg­vál­toz­tat­ta akként, hogy a Sze­ge­di Tör­vény­szé­ket Dr. Czeg­lédy Csaba tekin­te­té­ben a bün­te­tő­el­já­rás lefoly­ta­tá­sá­ra uta­sí­tot­ta.

A bün­te­tő­el­já­rást a bíró­sá­gi szak­tól kell foly­tat­ni, a vád­ira­tot nem kell ismé­tel­ten benyúj­ta­ni.