Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi fellebbezés után felfüggesztett helyett végrehajtandó börtönre ítélték a zaklatót - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Ered­mé­nyes ügyé­szi fel­leb­be­zés nyo­mán kapott súlyo­sabb bün­te­tést az az 57 éves Nóg­rád megyei férfi, aki szom­széd­ját zak­lat­ta hosszú időn át, és egy egész­ség­ügyi dol­go­zó­ra is rátámadt.

2021 novem­be­ré­ben emelt vádat a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben zak­la­tás vét­sé­ge és köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűntettében.

A vád­irat sze­rint a férfi 2016-tól egé­szen a tava­lyi évig rend­sze­re­sen zak­lat­ta a szom­széd­já­ban élő nőt és annak csa­lád­ját. Az anyát és lány­gyer­me­ke­it folya­ma­to­san obsz­cén kife­je­zé­sek­kel illet­te, trá­gár dol­go­kat kia­bált nekik az udva­rá­ból. Elő­for­dult az is, hogy éjsza­ka a sér­tett kapu­ját rug­dos­ta, aki a zajra fel­ri­adt, de mire kiért az utcá­ra fele­lős­ség­re vonni a vád­lot­tat, az elsza­ladt. Egye­bek mel­lett gyak­ran bein­dí­tot­ta a fűnyí­ró­ját, amit a szom­széd­ja abla­ka alatt zúga­tott, elhul­lott rág­csá­ló­te­te­me­ket dobott át a nő tel­ké­re, vagy szö­ge­ket szórt a kocsi­be­ál­ló­já­ba, hogy azok sér­tett autó­já­nak gumi­ab­ron­csa­it tönk­re tegyék.

Ezen túl a vád­lott 2021. janu­ár 18-án a lakó­he­lyén talál­ha­tó orvo­si ren­de­lő­be ren­de­lé­si időn kívül, hívat­la­nul bement. Az ott tar­tóz­ko­dó, asszisz­tens­ként dol­go­zó szom­széd nő és az orvos­ír­nok közöl­ték vele, hogy csak az orvos meg­ér­ke­zé­sét köve­tő­en tud­ják fogad­ni. A vád­lott nem­tet­szé­sé­nek han­got adva kia­bál­ni kez­dett az orvos­ír­nok­kal, majd az őket elvá­lasz­tó pul­tot meg­ke­rül­te és a nő kar­ját a nála lévő járás­se­gí­tő man­kó­val megütötte.

Cse­lek­mé­nye­i­ért a járás­bí­ró­ság 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 4 évre fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te a vád­lot­tat azzal, hogy a pró­ba­idő alatt elren­del­te a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, vala­mint külön maga­tar­tá­si sza­bá­lyo­kat hatá­ro­zott meg szá­má­ra, így nem tart­ha­tott fenn sem­mi­lyen kap­cso­la­tot a szom­széd­já­ban lakó nővel.

Az ügyész­ség fel­leb­be­zés­sel élt a dön­tés ellen, a kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék­nél. Indo­kai között sze­re­pelt, hogy a vád­lott több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, koráb­ban ugyan­ezen bűn­cse­lek­ményt már elkö­vet­te a szom­széd­ja sérel­mé­re, és a meg­ítélt sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés nem érte el a cél­ját, rövid időn belül foly­tat­ta a nő zaklatását.

A Tör­vény­szék, ala­pos­nak talál­va az ügyé­szi fel­leb­be­zés­ben fel­so­rolt érve­ket, 4 év letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re és emel­lett 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra vál­toz­tat­ta meg az ítéletet.