Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi fellebbezést követően ismét letartóztatásban egy emberkereskedő - rendőrségi fotókkal - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség ered­mé­nyes fel­leb­be­zé­se alap­ján ismét letar­tóz­ta­tás­ba került a több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott férfi.

Az ügyész­ség indít­ványt tett egy férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sá­ra. Az elkö­ve­tő egy Fejér megyei tele­pü­lé­sen két éven keresz­tül erő­szak­kal, illet­ve fenye­ge­tés­sel kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő három sze­mélyt arra kény­sze­rí­tett, hogy ház körü­li mun­ká­kat végez­ze­nek ellen­szol­gál­ta­tás, meg­fe­le­lő élel­me­zés biz­to­sí­tá­sa nél­kül, mél­tat­lan lak­ha­tá­si körül­mé­nyek között.

A bíró­ság a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát meg­szün­tet­te, és bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el. Az ügyész a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék az ügyé­szi fel­leb­be­zés alap­ján a dön­tést meg­vál­toz­tat­ta, a letar­tóz­ta­tást 2022. ápri­lis 10. nap­já­ig elren­del­te a szö­kés, elrej­tő­zés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, továb­bá a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lyé­re figye­lem­mel.

A rend­őr­ség fotó­kat tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: http://www.police.hu/index.php/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberkereskedelem-a-megalapozott-gyanu-egy-enyingi