Főoldal » Archív » Eredményes ügyészi fellépéssel a vonakodó önkormányzatokat is sikerült bevonni a közérdekű munka büntetések végrehajtásába

A Somogy Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága 2018. évben átfo­gó vizs­gá­la­tot foly­ta­tott a köz­ér­de­kű munka bün­te­té­sek vég­re­haj­tá­sá­val és sza­bad­ság­vesz­tés­re tör­té­nő átvál­toz­ta­tá­sá­val kapcsolatban.

Somogy megyé­ben 2018. szep­tem­ber 30. nap­já­ig össze­sen 316 köz­ér­de­kű munka bün­te­tés vég­re­haj­tá­sa feje­ző­dött be, mely­nek 65 %-ában az elítél­tek a bün­te­tést ledol­goz­ták, azon­ban 62 eset­ben a büntetés-végrehajtási bíró­nak a köz­ér­de­kű mun­kát sza­bad­ság­vesz­tés­re kel­lett átvál­toz­tat­nia, mivel az elítél­tek önhi­bá­juk­ból nem végez­ték el a bün­te­tés­ként kirótt munkát.

A tör­vé­nyi elő­írá­sok sze­rint mun­ka­hely­ként az elítélt lak­cí­mén vagy tény­le­ges tar­tóz­ko­dá­si helyén lévő, első­sor­ban a fog­lal­koz­ta­tói nyil­ván­tar­tás­ban sze­rep­lő mun­ka­he­lyet kell kije­löl­ni, azon­ban ha egy adott tele­pü­lé­sen nincs más mun­ka­hely, vagy az a fog­lal­koz­ta­tást nem vál­lal­ja, helyi önkor­mány­za­ti szer­vek, ezek intéz­mé­nyei, illet­ve gaz­dál­ko­dó szer­ve­ze­tei köte­le­sek a mun­ka­vég­zés helyét biztosítani.

A vizs­gá­lat meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a váro­sok és nagyobb tele­pü­lé­sek ese­té­ben több mun­ka­hely is ren­del­ke­zés­re áll. Megye­szer­te jel­lem­ző fog­lal­koz­ta­tók az állat­vé­dő egye­sü­le­tek, temet­ke­zé­si vál­lal­ko­zá­sok, hát­rá­nyos hely­ze­tű­ek meg­se­gí­té­sé­re lét­re­jött ala­pít­vá­nyok, egész­ség­ügyi intéz­mé­nyek, illet­ve hul­la­dék­ke­ze­lés­sel fog­lal­ko­zó tár­sa­sá­gok, de elítél­tek fog­lal­koz­ta­tá­sát vál­la­la­ta már vadász­tár­sa­ság és gyógy­für­dő is.

A vizs­gá­lat fel­tár­ta azon­ban azt is, hogy a mun­ka­hely kije­lö­lé­se a kisebb tele­pü­lé­se­ken prob­lé­mát jelent, külö­nös tekin­tet­tel arra, hogy a tör­vé­nyi köte­le­zett­sé­gük elle­né­re szá­mos pol­gár­mes­te­ri hiva­tal elzár­kó­zott az elítél­tek fog­lal­koz­ta­tá­sá­tól, ami azt ered­mé­nyez­te, hogy az elítélt­nek a lakó­he­lyé­től távol kel­lett a bün­te­tést ledolgoznia.

A hely­zet orvos­lá­sa érde­ké­ben a Somogy Megyei Főügyész­ség büntetés-végrehajtási ügyé­szei több önkor­mány­zat figyel­mét is fel­hív­ták a tör­vény­sér­tő gya­kor­lat meg­szün­te­té­sé­re, mely­nek ered­mé­nye­ként az addig „vona­ko­dó” pol­gár­mes­te­ri hiva­ta­lok – az ügyé­szi fel­hí­vás­nak ele­get téve - vál­lal­ták az elítél­tek foglalkoztatását.

A Somogy Megyei Főügyész­ség fel­lé­pé­se követ­kez­té­ben több elítélt is lakó­he­lyén tudja tel­je­sí­te­ni a köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­ben fog­lal­ta­kat, így a ked­ve­zőbb bün­te­té­si vég­re­haj­tá­si körül­mé­nyek miatt remél­he­tő­leg egyre kisebb szám­ban kell az ügyé­szek­nek a sza­bad­ság­vesz­tés­re átvál­toz­ta­tás­ra indít­ványt tenniük.