Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi kereset az évek óta át nem adott lakópark építtetőjével szembeni perben - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség egy buda­pes­ti lakó­park épít­te­tő­jé­vel szem­ben indí­tott pert a lakás­vá­sár­ló magán­sze­mé­lyek érde­ké­ben, mivel a cég az adás­vé­te­li szer­ző­dé­sek­ben tisz­tes­ség­te­len fel­té­te­le­ket alkalmazott. 

A perbe fogott vál­lal­ko­zás Buda­pes­ten mint­egy két­száz lakás­ból álló lakó­park épí­té­sé­be kez­dett, majd az épülő laká­so­kat 2016-tól kezd­ve - főleg magán­sze­mé­lyek szá­má­ra – folya­ma­to­san érté­ke­sí­tet­te. A laká­sok már elér­ték a 85-98%-os készült­sé­gi szin­tet, ami­kor a vevők szá­má­ra várat­lan for­du­lat követ­ke­zett be. A cég mun­ka­erő­hi­ány­ra hivat­koz­va elkezd­te egy­ol­da­lú­an fel­bon­ta­ni a szer­ző­dé­se­ket, majd a laká­sok egy részét újra elad­ta. A szer­ző­dé­sek sze­rint a koráb­ban befi­ze­tett vétel­árat viszont a volt vevők csak akkor kap­hat­ták vissza, ha a cég­nek sike­rült újra érté­ke­sí­te­ni az adott ingatlant.

A Pest Megyei Főügyész­ség meg­vizs­gál­ta a szer­ző­dé­si fel­té­te­ket, külö­nö­sen azt, hogy a meg­kö­tött szer­ző­dé­sek alap­ján a cég­nek volt-e jog­sze­rű lehe­tő­sé­ge a mun­ka­erő­hi­ány­ra vagy épí­tő­anyag hiány­ra hivat­koz­nia, vala­mint megtehette-e azt, hogy a fel­mon­dás után csak akkor fize­ti vissza a vétel­árat, ha újra el tudta adni a koráb­ban már eladott ingat­lant. Az ügyész­ség a vizs­gá­la­ta ered­mé­nye­ként pert indí­tott a vál­lal­ko­zás­sal szemben.

Az ügyé­szi kere­set ered­mé­nye­ként a másod­fo­kon eljá­ró Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la – ahol már a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség kép­vi­sel­te az ügyé­szi állás­pon­tot – jog­erő­sen meg­ál­la­pí­tot­ta az ügyész­ség által meg­tá­ma­dott szer­ző­dé­si fel­té­te­lek érvénytelenségét.

Az ilyen, ügyész­ség által indít­ha­tó köz­ér­de­kű perek jog­kö­vet­kez­mé­nye az, hogy a bíró­ság jog­erős íté­le­té­ben – amennyi­ben oszt­ja az ügyé­szi kere­set­ben fog­lal­ta­kat – meg­ál­la­pít­ja a tisz­tes­ség­te­len álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek érvény­te­len­sé­gét. A köz­ér­de­kű per­ben hozott íté­let hatá­lya – az érin­tet­tek min­den egyéb jog­cse­lek­mé­nye nél­kül – a tör­vény ere­jé­nél fogva kihat min­den, a vál­lal­ko­zás­sal szer­ző­dő magánfélre.