Főoldal » Hírek » Eredményes volt a közvetítői eljárás a rongáló ügyében - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség ered­mé­nyes köz­ve­tí­tői eljá­rás után meg­szün­tet­te annak a nőnek az ügyét, aki hara­go­sá­nak bejá­ra­ti ajta­ját ron­gál­ta meg 2020 júniusában.

A gya­nú­sí­tott 2020. júni­us 7-én éjjel meg­je­lent az egyik Nóg­rád megyei tele­pü­lé­sen hara­go­sa csa­lá­di házá­nál, ahol a telek­re aka­dály nél­kül beju­tott, mivel az ingat­lan nem volt kör­be­ke­rít­ve. A ház előtt talál­ha­tó tég­la­ra­kás­ból egy kis­mé­re­tű tég­lát magá­hoz vett és azzal a ház bejá­ra­ti ajta­ján egy üveg ele­met, illet­ve az ajtó közép­ső desz­ká­zá­sát betör­te, majd távo­zott a hely­szín­ről. Az ajtót ere­de­ti álla­po­tá­ra már nem lehe­tett vissza­ál­lí­ta­ni, azt ki kel­lett cse­rél­ni, így a gya­nú­sí­tott fenti cse­lek­mé­nyé­vel s sér­tett­nek 165.000.- Ft. kárt okozott.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség 2020. júli­u­sá­ban a bün­te­tő­el­já­rást hat hónap idő­tar­tam­ra fel­füg­gesz­tet­te, egy­út­tal az ügyet köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta annak érde­ké­ben, hogy a gya­nú­sí­tott és a sér­tett között meg­ál­la­po­dás jöhes­sen létre a kár meg­té­rí­té­sé­ről és így a cse­lek­mény követ­kez­mé­nye­i­nek jóvátételéről.

A köz­ve­tí­tői eljá­rás ered­ménnyel zárult, a gya­nú­sí­tott és a sér­tett meg­ál­la­po­dott egy­más­sal, a gya­nú­sí­tott bocsá­na­tot kért, az oko­zott 165.000.- Ft. kárt pedig megtérítette.

Így az ügy­ben bíró­sá­gi eljá­rás lefoly­ta­tá­sá­ra nem volt szük­ség, a sér­tett­nek vád­eme­lés nél­kül, rövid időn belül meg­té­rült a kára, az elkö­ve­tő pedig meg­bá­nó maga­tar­tá­sa és a kár meg­té­rí­té­se miatt men­te­sült a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re vonás alól.