Főoldal » Archív » Eredményesen érvelt a fellebbviteli ügyész, életfogytiglani fegyházra ítélték az óvónő gyilkosát- A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la 2020. júni­us 26-án kihir­de­tett jog­erős íté­le­té­vel – helyt adva a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak – meg­vál­toz­tat­ta a Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2019 decem­be­ré­ben hozott első­fo­kú dön­té­sét és 20 év fegy­ház­bün­te­tés helyett élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel súj­tot­ta azt a jelen­leg 69 éves elkö­ve­tőt, aki 2018. novem­ber 21-én előre kiter­vel­ten, sze­re­tet­fél­tés­ből több lövés­sel vég­zett ki egy óbu­dai óvónőt.

A másod­fo­kú bíró­ság dön­té­se értel­mé­ben az elkö­ve­tő 25 év eltel­té­vel, 92 éve­sen kerül­het leg­ko­ráb­ban fel­té­te­les szabadságra.

Az ügy­ben kiadott koráb­bi ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/vademeles-az-obudai-emberoles-miatti-bunugyben/