Főoldal » Archív » Eredményesen indítványozott letartóztatást a Fővárosi Főügyészség a pakisztáni állampolgár ügyében

Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján elfo­gott, több­szö­rös ember­ölés­sel is gya­nú­sí­tott férfi letar­tóz­ta­tá­sát.

Egy pakisz­tá­ni férfi ellen - a leg­főbb ügyész dön­té­se alap­ján – magyar bün­te­tő­el­já­rás indult, ame­lyet a Fővá­ro­si Főügyész­ség irá­nyí­tá­sa mel­lett a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda foly­tat le.

Az eljá­rás­ban a nyo­mo­zó ható­ság őri­zet­be vette és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit aljas indok­ból, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te, fegy­ve­re­sen és cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te és minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt.

A meg­ala­po­zott gyanú tár­gyát 2009-2017. között, Pakisz­tán­ban elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek képezik.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, mivel állás­pont­ja sze­rint a férfi jelen­lé­te csak így biz­to­sít­ha­tó az eljá­rás­ban és kizá­ró­lag így zár­ha­tó ki annak veszé­lye, hogy újabb, sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett, szán­dé­kos bűn­cse­lek­ményt köves­sen el.

Az indít­vány alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró egy hónap­ra elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A vég­zés - védel­mi fel­leb­be­zés miatt - nem végleges.