Főoldal » Hírek » Eredményesen indítványozott letartóztatást az 1999-es, kettős emberölés ügyében a Fővárosi Főügyészség

A gyanú sze­rint az elfo­gott férfi adta a meg­bí­zást a 22 évvel ezelőt­ti ket­tős ember­ölés vég­re­haj­tá­sá­ra, az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján letartóztatták.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy jelen­leg 51 éves férfi meg­bí­zá­sa alap­ján egy férfi 1999. feb­ru­ár 2-án, egy XV. kerü­le­ti ven­dég­lő­ben lőfegy­ver­rel vég­zett egy magyar és egy bol­gár sértettel.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda élet­vé­del­mi nyo­mo­zói elfog­ták és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a fér­fit mint fel­buj­tót előre kiter­vel­ten, több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát azzal az indo­ko­lás­sal, hogy a szökés-elrejtőzés veszé­lye mel­lett fenn­áll a koc­ká­za­ta, hogy a férfi – sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén – a bizo­nyí­tást megnehezítené.

A védő a mai napon tar­tott ülé­sen indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság álla­pít­son meg 75 mil­lió forin­tos óva­dé­kot, ame­lyet, ha letesz a gya­nú­sí­tott, akkor kerül­jön – tech­ni­kai esz­köz­zel biz­to­sí­tott – bűn­ügyi fel­ügye­let alá.

Az ügyész­ség nem látta indo­kolt­nak az óva­dé­kot, fenn­tar­tot­ta a letar­tóz­ta­tás­ra irá­nyu­ló indítványt.

A nyo­mo­zá­si bíró osz­tot­ta az ügyész­ség indo­ka­it, 1 hónap­ra letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te a fér­fit, és az óva­dék meg­ál­la­pí­tá­sa iránt indít­ványt elutasította.

A vég­zés nem vég­le­ges, elle­ne a gya­nú­sí­tott és védő­je fellebbeztek.