Főoldal » Archív » Eredményesen indítványozta a kerületi ügyészség a varázsdohány árusítással gyanúsított férfi letartóztatásának meghosszabbítását

A férfi a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint új pszi­cho­ak­tív anya­gok­kal keres­ke­dett, a Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság egy hónap­pal meg­hosszab­bí­tot­ta a letartóztatását.

A gyanú sze­rint a tizen­ki­lenc éves férfi a X. kerü­let, Hős utcá­ban 2017 augusz­tu­sa és 2018 ápri­li­sa között biofű és varázs­do­hány fan­tá­zia­ne­vű, új pszi­cho­ak­tív anya­got árult csa­lád­tag­ja­i­val együtt. A gya­nú­sí­tott az eljá­rás­ban koráb­ban elren­delt bűn­ügyi fel­ügye­le­té­ből 2019 már­ci­u­sá­ban meg­szö­kött, miu­tán a nyom­kö­ve­tő esz­közt levág­ta magá­ról, a rend­őr­ség azon­ban újból elfogta.

A rend­őr­ség a nyo­mo­zás ira­ta­it átad­ta az ügyész­ség­nek, az érde­mi ügyé­szi dön­tés meg­ho­za­ta­la folya­mat­ban van.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sát, a gya­nú­sí­tott eljá­rás­ban való rész­vé­te­lé­nek biz­to­sí­tá­sa és bűn­is­mét­lé­sé­nek kizá­rá­sa céljából.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja – egy­elő­re nem vég­le­ges vég­zé­sé­vel – az indít­vánnyal egye­ző­en hatá­ro­zott a letar­tóz­ta­tás meghosszabbításáról.

Az üggyel kap­cso­la­tos koráb­bi rend­őr­sé­gi köz­le­mény itt érhe­tő el.