Főoldal » Archív » Eredményre vezetett az állattartástól eltiltásra irányuló ügyészi kereset

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ágá­nak kere­se­te alap­ján a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék hat évre eltil­tot­ta az állat­tar­tás­tól azt a fér­fit, aki kutyá­i­nak és más álla­ta­i­nak tar­tá­sá­ról, ete­té­sük­ről, ivó­víz­zel tör­té­nő ellá­tá­suk­ról nem gon­dos­ko­dott megfelelően.

A Nóg­rád megyei férfi az ingat­la­nán több­fé­le álla­tot – köz­tük két kutyát, nyu­la­kat, ser­té­se­ket, kecs­ké­ket – tar­tott, azon­ban nem látta el őket meg­fe­le­lő­en, az ápo­lá­si és a fel­me­rü­lő gyógy­ke­ze­lé­si fel­ada­ta­i­nak sem tett ele­get. Az álla­tok ezért kóro­san sová­nyak, elha­nya­gol­tak vol­tak, illet­ve töb­bük a takar­mány és ivó­víz hiá­nya, vala­mint a súlyos elha­nya­go­lás követ­kez­té­ben elpusztult.

A férfi a staf­fords­hi­re ter­ri­er kutyá­it az udva­ron igen rövid, 30 és 80 cm-re fel­te­ke­re­dett lán­con tar­tot­ta, azok több hete éhez­tek, kóro­san sová­nyak vol­tak, fülük és tes­tük több helyen vér­zett, a moz­gá­suk­hoz szük­sé­ges mini­má­lis tér, továb­bá ól vagy mene­dék sem volt biz­to­sít­va számukra.

A férfi nem­csak az ebe­ket, hanem a ser­té­se­ket, kecs­ké­ket is bezár­va tar­tot­ta, így azok saját maguk sem vol­tak képe­sek élel­met és ivó­vi­zet keres­ni annak elle­né­re, hogy gaz­dá­juk sem táp­lá­lék­kal, sem ivó­víz­zel nem látta el őket.

Az ügy­ben a ható­sá­gi eljá­rás­ra beje­len­tés alap­ján került sor, a haszon­ál­la­to­kat a férfi egyik hoz­zá­tar­to­zó­ja vette magá­hoz, míg a kutyák befo­ga­dá­sá­ra egy megyei állat­men­tő egye­sü­let köz­re­mű­kö­dé­sé­vel került sor.

A főügyész­ség köz­jo­gi szak­ága meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az alpe­res nem képes önál­ló­an fel­mér­ni az állat­tar­tás­sal járó fele­lős­sé­gét, továb­bá az álla­tok kímé­le­té­re és védel­mé­re vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyi elő­írá­so­kat, erköl­csi és tár­sa­dal­mi nor­má­kat több tekin­tet­ben is súlyo­san meg­szeg­te, ezért kere­se­tet nyúj­tott be a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék­re annak érde­ké­ben, hogy a bíró­ság tilt­sa el őt az állat­tar­tás­tól. Az ügyész­ség kere­se­té­ben utalt arra is, hogy az állat­tar­tás­tól eltil­tás alap­já­ul szol­gá­ló jog­el­le­nes maga­tar­tást az állat­kín­zás miatt indult bün­te­tő­ügy­ben hozott bíró­sá­gi hatá­ro­zat is megállapította.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék az ügyé­szi kere­set­nek helyt adott és bíró­sá­gi meg­ha­gyás­ban a fér­fit hat évre eltil­tot­ta az állattartástól.

A bíró­ság dön­té­se jogerős.