Főoldal » Hírek » Erkélyen keresztül bemászó tolvaj letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát annak a fia­tal fér­fi­nak, aki a múlt vasár­nap egy sze­ge­di tár­sas­ház­ba, illet­ve annak két laká­sá­ba is meg­pró­bált betörni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott a dél­utá­ni órák­ban meg­pró­bál­ta fel­fe­szí­te­ni a lakó­ház alag­so­ri közös helyi­sé­gé­nek bejá­ra­tát, azért, hogy az ott talál­ha­tó érté­ke­ket ellop­has­sa. Miu­tán ott nem járt siker­rel, fel­má­szott az ingat­lan egyik első eme­le­ti laká­sá­nak erké­lyé­re, ahol az ajtót elta­ka­ró műanyag redőnyt egy fém­cső­vel fesze­get­te, de a lakás­ba nem jutott be.  Ezután tovább mászott egy máso­dik eme­le­ti erkély­re. Itt siker­rel fel­fe­szí­tet­te a redőnyt, betör­te az erkély­aj­tó üve­gét és a lakás­ba is beju­tott, őt azon­ban a hely­szín­re kiér­ke­ző rend­őrök elfogták.

A három rend­be­li lopás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt folya­mat­ban lévő eljá­rás­ban az ügyész­ség a szökés-elrejtőzés tényé­re és veszé­lyé­re, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét. A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott ugyan­is elfo­gá­sát meg­elő­ző­en a rend­őrök elől meg­pró­bált meg­szök­ni, illet­ve vele szem­ben két továb­bi bün­te­tő­el­já­rás is folya­mat­ban van.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a teg­nap meg­tar­tott ülé­sén az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. Vég­zé­se az elle­ne beje­len­tett védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem vált véglegessé.