Főoldal » Hírek » Erőszakkal vett rá munkára és szerződéskötésekre egy férfit, továbbá prostitúcióra nőket az emberkereskedő - rendőrségi videóval - a Fejér Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te, vala­mint továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két sze­mély­nek, továb­bá egy férfi sér­tet­től való távol­tar­tá­sát, akik erő­szak­kal és fenye­ge­tés­sel vet­tek rá egy fér­fit mun­ká­ra és szer­ző­dé­sek meg­kö­té­sé­re, vala­mint nőket prostitúcióra.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint az egyik férfi 2009. novem­be­ré­től azzal a hamis ígé­ret­tel, hogy a sér­tett­nek mun­ka­le­he­tő­sé­get tud biz­to­sí­ta­ni, rávet­te őt, hogy csa­lád­ját gép­ko­csi­ve­ze­tő­ként szál­lít­sa Duna­új­vá­ros kör­nyé­kén. Ezt köve­tő­en azzal ejtet­te téve­dés­be, hogy üzlet­tár­si pozí­ci­ót ígért neki, a közös üzlet bein­dí­tá­sa érde­ké­ben rávet­te, hogy vegyen fel köl­csö­nö­ket. A gya­nú­sí­tott rábí­rá­sá­ra a sér­tett 2019. novem­ber 25-én mint­egy 5.000.000 forint köl­csönt vett fel az egyik bank­tól, majd a férfi rávet­te a sér­tet­tet, hogy az össze­get adja át neki. A sér­tett 800.000 forin­tot vett fel és adott át a fér­fi­nak. Mivel nem az ere­de­ti­leg kért össze­get bocsá­tot­ta a gya­nú­sí­tott ren­del­ke­zé­sé­re, a férfi a test­vé­ré­vel bán­tal­maz­ta a sértettet.

A folya­ma­tos fenye­ge­tés, bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra 2020. janu­ár 13-án a sér­tett újabb köl­csön­szer­ző­dést kötött 700.000 forint összeg­re. A férfi a sér­tett bank­kár­tyá­ját elvet­te és azzal a pénzt felvette.

A gya­nú­sí­tott ezt köve­tő­en azt kérte a sér­tet­től, hogy adja el a tulaj­do­ná­ban lévő lakást és annak árá­ból a gya­nú­sí­tott tulaj­do­ná­ban lévő nagyobb lakást vásá­rol­ja meg. A meg­je­lölt ingat­lan soha nem volt a gya­nú­sí­tott tulaj­do­ná­ban, azon­ban a sér­tett 2020. feb­ru­ár 10-én érté­ke­sí­tet­te a laká­sát 7.000.000 forin­tért. A gya­nú­sí­tott a sér­tet­tel a vétel­ár egy részét több rész­let­ben átutal­tat­ta az anyja bank­szám­lá­já­ra, illet­ve azt kész­pénz­ben fel­vet­te auto­ma­ták­ból. A sér­tett mun­kál­ta­tó­ja által átutalt 2.000.000 forint mun­ka­bért is a gya­nú­sí­tott vette fel a sér­tet­től elvett bank­kár­tyá­val. A gya­nú­sí­tott össze­sen mint­egy 15.000.000 forint kárt oko­zott a sértettnek.

A férfi ezen túl­me­nő­en közös jövőt szín­lel­ve, az álta­la kivá­lasz­tott, - köz­tük kis­ko­rú - nőket hát­rá­nyos hely­ze­tü­ket kihasz­nál­va meg­té­vesz­tet­te, Duna­új­vá­ros­ban és más dunán­tú­li város­ban tör­té­nő sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sá­ra bírta rá, keres­mé­nyü­ket pedig elvet­te. A gép­ko­csi­ve­ze­tés­re kény­sze­rí­tett sér­tett szál­lí­tot­ta a nőket az ügy­fe­lek­hez. A férfi anyja részt vett a keres­mé­nyek elvé­te­lé­ben és a gya­nú­sí­tott­nak való átadásában. 

A nő és férfi vonat­ko­zá­sá­ban a cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel, - amely egyi­kük ese­té­ben 5 évtől 22 év 6 hóna­pig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés - ala­po­san lehet tar­ta­ni a szö­ké­sük­től és elrej­tő­zé­sük­től, továb­bá a tanúk befo­lyá­so­lá­sa útján a nyo­mo­zás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, vala­mint a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lye is fennáll.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és elren­del­te az egyik férfi, vala­mint a nő letar­tóz­ta­tá­sát, amely dön­té­sek védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem vég­le­ge­sek, továb­bá a bíró­ság elren­del­te a másik férfi sér­tet­től való távol­tar­tá­sát, amely dön­tés végleges.

A rend­őr­ség vide­ót tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberkereskedelem-es-kenyszermunka-a-megalapozott#1