Főoldal » Hírek » „Észrevétlenül nem lehet belenyúlni a nyomozati anyagokba”
Az utób­bi hetek­ben sokan sok­fé­le­kép­pen nyi­lat­koz­tak az ügyész­ség­gel kap­cso­lat­ban és a média érdek­lő­dé­se is a meg­szo­kott­nál nagyobb volt szer­vez­tünk iránt. Mi ezt lehe­tő­ség­nek tekint­jük arra, hogy minél töb­bek­nek el tud­juk mon­da­ni mivel fog­lal­ko­zik és tény­le­ge­sen hogyan műkö­dik az ügyészség.
 
A követ­ke­ző cik­ket azok­nak ajánl­juk, akik nem fél­in­for­má­ci­ók­ból sze­ret­nek tájé­ko­zód­ni: https://index.hu/belfold/2024/04/17/ugyeszseg-fuggetlenseg-buncselekmeny-birosag-korrupcio-alkotmany/