Főoldal » Archív » Esztergom környéki településen üzemeltetett bordélyházat egy férfi

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki Esz­ter­gom egyik kör­nye­ző tele­pü­lé­sén két pros­ti­tu­ált­nak biz­to­sí­tott egy csa­lá­di házat ahhoz, hogy abban ero­ti­kus szol­gál­ta­tást kere­ső ven­dé­ge­ket fogadjanak. 

A vád­lott 2017. évben az inter­ne­ten ismer­ke­dett meg egy olyan nővel, aki pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­ta­tott. 2018-ban élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tet­tek, és közös albér­let­be köl­töz­tek. 2018 júli­u­sá­ban hoz­zá­juk köl­tö­zött egy fia­tal fel­nőtt nő is, aki szin­tén pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­ből tar­tot­ta fenn magát. 2018 augusz­tu­sá­tól a vád­lott a saját tulaj­do­nát képe­ző, Esz­ter­gom kör­nyé­ki tele­pü­lé­sen talál­ha­tó csa­lá­di házá­ban biz­to­sí­tot­ta mind­két nőnek azt, hogy ott fogad­ják azo­kat a ven­dé­ge­ket, akik ero­ti­kus szol­gál­ta­tást kíván­nak igény­be venni. Az utcá­ban lakó szom­szé­dok 2018 szep­tem­be­ré­ben jelez­ték, hogy mire hasz­nál­ják az ingat­lant, így a rend­őr­ség fel­szá­mol­ta az abban foly­ta­tott tevékenységet.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, pénz­bün­te­tést szab­jon ki.