Főoldal » Archív » Évek óta bántalmazta élettársát – letartóztatását indítványozta a járási ügyészség

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi fér­fi­nak, aki éve­ken keresz­tül bán­tal­maz­ta, zak­lat­ta élet­tár­sát, amit a bíró­ság által elren­delt távol­tar­tás alatt is tovább foly­ta­tott.

A gyanú sze­rint a férfi 2015. év nyara óta az élet­tár­sá­val közö­sen hasz­nált ingat­lan­ban, ittas álla­pot­ban havi rend­sze­res­ség­gel bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, ille­tő­leg törte össze a búto­ro­kat, vagy más hasz­ná­la­ti tár­gya­kat. Több alka­lom­mal elő­for­dult az is, hogy a gya­nú­sí­tott egy bal­tát vágott a szek­rény­be, vala­mint oko­zott 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket a nőnek.

A sér­tett 2019 nya­rán, mivel már nem bírta tovább elvi­sel­ni a rend­sze­res vitá­kat és bán­tal­ma­zá­so­kat, meg­sza­kí­tot­ta az élet­tár­si kap­cso­la­tot és elköl­tö­zött vég­le­ge­sen a fér­fi­tól. A gya­nú­sí­tott ezt köve­tő­en sem hagyott fel a zak­la­tá­sok­kal, bán­tal­ma­zá­sok­kal, ame­lyek­re a közös gyer­me­kek­kel való kap­cso­lat­tar­tá­sok szol­gál­tat­tak lehe­tő­sé­get. Az egyik ilyen alka­lom­mal, 2019. augusz­tus 27-én erő­szak­kal, a sér­tett aka­ra­ta elle­né­re bement a volt élet­társ laká­sá­ba, ahol lefe­jel­te, vala­mint szi­dal­maz­ta a nőt, 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okoz­va neki.

A rend­őr­ség 2019. szep­tem­ber 3. nap­ján gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt, ille­tő­leg a nyo­mo­zá­si bíró távol­tar­tást ren­delt vele szem­ben, amely sze­rint köte­les volt magát leg­alább 200 méter távol­ság­ra távol­tar­ta­ni a sér­tett lakó­he­lyé­től, továb­bá köte­les lett volna tar­tóz­kod­ni attól, hogy a sér­tet­tel köz­vet­ve, vagy köz­vet­le­nül kap­cso­lat­ba lép­jen. A gya­nú­sí­tott mind­eze­ket figyel­men kívül hagy­va 2019. szep­tem­ber 23. nap­ján éjfél körül ittas álla­pot­ban meg­je­lent a sér­tett laká­sá­nál, oda bement, ille­tő­leg fel­szó­lí­tás elle­né­re sem volt haj­lan­dó onnan eltá­voz­ni, meg­va­ló­sít­va így a magán­lak­sér­tés bűn­tet­tét is.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, cse­lek­mé­nyei egy részét vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés hatá­lya alatt elkö­ve­tő gya­nú­sí­tot­tal szem­ben a járá­si ügyész­ség a bűn­is­mét­lés veszé­lye, vala­mint a távol­tar­tás maga­tar­tá­si sza­bá­lya­i­nak súlyos meg­sze­gé­se miatt indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét. A férfi ugyan­is a fen­ti­e­ken túl­me­nő­en a távol­tar­tás ideje alatt leg­alább hat alka­lom­mal keres­te fel a sér­tet­tet annak laká­sá­ban, több eset­ben ittas álla­pot­ban és csak a tele­fo­non érte­sí­tett rend­őr­ség kiér­ke­zé­sé­re volt haj­lan­dó eltá­voz­ni.

A járá­si ügyész­ség indít­vá­nyá­nak tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja fog dön­tést hozni.