Főoldal » Hírek » Éveken át mérgezte a szomszéd kutyáját - videóval - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki a szom­széd kutyá­ját éve­ken át pró­bál­ta elpusztítani.

A férfi 2018 novem­be­ré­ben elha­tá­roz­ta, hogy meg­mér­ge­zi a szom­széd német­ju­hász kutyáját.

2018 novem­be­ré­ben az esti órák­ban egy virs­li­be gom­bos­tű­ket szúrt és pat­kány­mér­get tett, majd a kerí­té­sen keresz­tül bedob­ta a szom­széd udva­rá­ba abból a cél­ból, hogy a kutyát elpusz­tít­sa. A kutya gaz­dá­ja azon­ban más­nap reg­gel a mér­ge­zett ételt meg­ta­lál­ta, így azt a kutya nem ette meg.

Ezt köve­tő­en 2020 szep­tem­be­ré­ben a férfi ismé­tel­ten meg­pró­bál­ta a kutyát elpusz­tí­ta­ni. Ezen alka­lom­mal csa­va­ro­kat tett egy téliszalámi-darabba, majd azt a kerí­té­sen át a szom­széd udva­rá­ba bedob­ta. A kutya a téliszalámi-darabot meg­ta­lál­ta, azon­ban azt nem ette meg, hanem oda­vit­te gazdájának.

Egy hónap­pal később a vád­lott ismé­tel­ten egy szö­gek­kel tele­tűz­delt virs­lida­ra­bot dobott át a szom­széd­já­ba, azon­ban a kutya azt nem talál­ta meg.

A kutya gaz­dá­ja a mér­ge­zé­sek miatt az évek alatt kame­ra­rend­szert épí­tett ki a házá­nál, mely­nek segít­sé­gé­vel azo­no­sí­ta­ni lehe­tett az állat­kín­zó szomszédot.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett állat­kín­zás vét­sé­ge meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.