Főoldal » Hírek » Évekig lopta az üzemanyagot mire elkapták - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki Nagy­ko­vá­csi­ban több éven át lopott üzem­anya­got par­ko­ló autók­ból és más dol­go­kat tárolókból.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2016 nyara és 2020 tava­sza között Nagy­ko­vá­csi­ban soro­za­to­san szí­vott le jel­lem­ző­en 15-25 liter közöt­ti mennyi­ség­ben üzem­anya­got par­ko­ló autók­ból. Az éjsza­kai órák­ban elkö­ve­tett cse­lek­mé­nyek során leg­több­ször az üzem­anyag­tank sap­ká­ját is lefe­szí­tet­te, így az autó­kat meg is rongálta.

Emel­lett volt arra is példa, hogy be nem zárt garázs­ból vagy udva­ron álló nyi­tott gép­ko­csi­ból, de akár zárt táro­ló­ból is – azt fel­tör­ve – tulaj­do­ní­tott el külön­bö­ző értéktárgyakat.

Az elkö­ve­tő az évek alatt a tevé­keny­sé­gé­ből közel 800.000,- forint­nyi üzem­anya­got és egyéb érték­tár­gyat szer­zett. Ugyan­ak­kor mint­egy 300.000,- forint­nyi ron­gá­lá­si kárt is okozott.

A férfi végül úgy került kézre, hogy az egyik közös­sé­gi olda­lon hir­de­tett eladás­ra olyan lopott szer­szám­gé­pet, amit a tulaj­do­no­sa felismert.

A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tő ellen 24 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopá­si cse­lek­mény miatt emelt vádat.

Az ügy indí­tá­sá­val kap­cso­la­tos, fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi köz­le­mény az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://www.police.hu/index.php/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kozossegi-oldalon-bukott-le-elfogtak-a-rendorok#1