Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezlet a Bács-Kiskun Megyei Főügyészségen

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség 2019. ápri­lis 25-én összügy­é­szi érte­kez­let kere­té­ben érté­kel­te a megyei ügyé­szi szer­vek elmúlt évben vég­zett mun­ká­ját, ame­lyen a Leg­főbb Ügyész­sé­get Dr. Belo­vics Ervin bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes képviselte.

Az évér­té­ke­lő ren­dez­vé­nyen első­ként Dr. Náná­si Lász­ló főügyész szá­molt be a főügyész­ség és a megyé­ben lévő 7 járá­si ügyész­ség elmúlt évi tevé­keny­sé­gé­ről. Kiemel­te, hogy a mun­ka­vég­zés sze­mé­lyi és tár­gyi fel­té­te­lei biz­to­sí­tot­tak, a megyé­ben dol­go­zó ügyé­szek ala­pos, szak­sze­rű és gyors mun­kát végez­tek, amellyel kap­cso­lat­ban köszö­ne­tét fejez­te ki.

A bün­te­tő­jo­gi szak­ági tevé­keny­sé­get bemu­tat­va Dr. Dóká­né dr. Pályi Krisz­ti­na főügyész­he­lyet­tes utalt rá, hogy bár az ügyész­ség­re érke­ző ügyek száma évek óta csök­ke­nő ten­den­ci­át mutat, ez csak kevés­sé mutat­ko­zott meg az ügyé­szek­re háru­ló mun­ka­te­her ala­ku­lá­sá­ban. Ennek okait a jelen kor kihí­vá­sa­i­nak job­ban meg­fe­le­lő új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény­nek a nyo­mo­zás vizs­gá­la­ti sza­ka­szá­ban, az ügyész irá­nyí­tá­si jog­kö­ré­re vonat­ko­zó sza­bá­lya­i­ban, vala­mint az elekt­ro­ni­kus kap­cso­lat­tar­tás kap­csán jelent­ke­ző több­let­fel­ada­tok­ban jelöl­te meg. Kiemel­te, hogy az ügyész­ség gyor­san tud alkal­maz­kod­ni a folya­ma­to­san vál­to­zó tár­sa­dal­mi, infor­ma­ti­kai és jog­sza­bá­lyi kör­nye­zet­hez, melyet nagy­ban segí­tett a Leg­főbb Ügyész­ség, vala­mint a köz­pon­ti és a helyi kép­zé­sek, az ügyé­szek folya­ma­tos önkép­zé­se, illet­ve bel­föl­di és kül­föl­di szak­mai pályá­za­to­kon való rész­vé­te­le. Hang­sú­lyoz­ta továb­bá, hogy a nem­zet­kö­zi bűn­ügyi együtt­mű­kö­dés az elmúlt évben is szé­les körű és haté­kony esz­közt jelen­tett az ügyész­ség szá­má­ra a hatá­ro­kon átnyú­ló bűn­ügyek elkö­ve­tő­i­vel szem­be­ni ered­mé­nyes fellépéshez.

A köz­jo­gi szak­te­rü­let irá­nyí­tá­sá­ért fele­lős Dr. Nacsa Klára főügyész­he­lyet­tes rámu­ta­tott arra, hogy az ügyész­ség a tör­vé­nyes­sé­gi ellen­őr­zé­si és magán­jo­gi terü­le­ten a civil szer­ve­ze­tek­kel, sza­bály­sér­té­si eljá­rá­sok tör­vé­nyes­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban, vala­mint környezet-, természet- és fogyasz­tó­vé­del­mi kér­dé­sek­ben lép fel. Emel­lett pro­ak­tív, per­el­há­rí­tó ügyé­szi kez­de­mé­nye­zés­sel él, mely haté­kony, gyors, költ­ség­kí­mé­lő eljá­rást biz­to­sít a vitás kér­dé­sek­ben. Rámu­ta­tott arra, hogy a megyé­ben eddig műkö­dő bün­te­tés­vég­re­haj­tá­si inté­ze­tek, rend­őr­sé­gi fog­dák és elő­ál­lí­tó helyi­sé­gek mel­lett új orszá­gos büntetés-végrehajtási inté­zet is épült, így a főügyész­ség büntetés-végrehajtási szak­te­rü­le­tén jelen­tős mun­ka­te­her növe­ke­dés tapasztalható.

Dr. Belo­vics Ervin bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes a megye ügyé­szi szer­ve­i­nek tevé­keny­sé­gét meg­kö­szön­ve tovább­ra is kiemelt elvá­rás­ként fogal­maz­ta meg, hogy az ügyé­szi mun­ka­vég­zés­nek a tör­vé­nyes­ség és szak­sze­rű­ség mel­lett az idő­sze­rű­ség köve­tel­mé­nyé­nek is meg kell felel­nie. Utalt rá, hogy az új eljá­rá­si tör­vény a koráb­bi­nál több lehe­tő­sé­get biz­to­sít a bün­te­tő­el­já­rás egy­sze­rű­sí­té­sé­re és gyor­sí­tá­sá­ra, amely­nek köré­ben kiszé­le­sed­tek az ügyész­ség lehetőségei.