Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezlet a Békés Megyei Főügyészségen

A Békés Megyei Főügyész­ség 2019. ápri­lis 2-án tar­tot­ta összügy­é­szi érte­kez­le­tét, amely­nek kere­té­ben sor került a főügyész­ség 2018. évi tevé­keny­sé­gé­nek az érté­ke­lé­sé­re. Az érte­kez­le­ten jelen volt dr. Polt Péter leg­főbb ügyész is.

Dr. Berg Márta meg­bí­zott főügyész az előző év kihí­vá­sai között emlí­tet­te az elekt­ro­ni­kus kap­cso­lat­tar­tás beve­ze­té­sét és az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény hatály­ba lépé­sét. Beszá­mo­ló­já­ban a bűnö­zés ala­ku­lá­sa mel­lett rámu­ta­tott arra, hogy az eljá­rás gyor­sí­tá­sát célzó jog­in­téz­mé­nyek szak­sze­rű alkal­ma­zá­sa az egyik alap­ve­tő köve­tel­mény. A meg­bí­zott főügyész elmond­ta, hogy a mun­ka­vég­zés sze­mé­lyi és tár­gyi fel­té­te­lei a tava­lyi évben is biz­to­sí­tot­tak voltak.

A főügyész­ség 2018. évi bün­te­tő­jo­gi szak­ági tevé­keny­sé­gét érté­kel­ve dr. Hav­rán Ákos meg­bí­zott főügyész­he­lyet­tes hang­sú­lyoz­ta, hogy a meg­ala­po­zott ügyé­szi hatá­ro­za­tok száma növe­ke­dett az előző évben, és tovább emel­ke­dett a súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló ered­mé­nyes ügyé­szi fel­leb­be­zé­sek száma is. Kiemel­te a beszá­mo­ló ada­ta­i­ból, hogy a főügyész­ség vád­ered­mé­nyes­sé­ge 99,53 % volt, ami meg­ha­lad­ta az orszá­gos átlagot.

A köz­ér­dek­vé­del­mi szak­te­rü­let érté­ke­lé­se során Raj­na­i­né dr. Hugyecz Ilona köz­jo­gi főügyész­he­lyet­tes kitért a szak­ágat is érin­tő elekt­ro­ni­kus kap­cso­lat­tar­tás­sal össze­füg­gő fel­ada­tok­ra. Rámu­ta­tott továb­bá azok­ra a terü­le­tek­re, ahol ered­mé­nye­sen tud­nak fel­lép­ni a köz­jo­gi szak­ág ügyé­szei, külön említ­ve a kör­nye­zet­vé­del­mi intézkedéseket.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a megye ügyé­szi szer­ve­i­nek tevé­keny­sé­gét érté­kel­ve kifej­tet­te, hogy a beszá­mo­ló ada­tai kivá­ló mun­ka­vég­zést támasz­ta­nak alá, ami­ért köszö­ne­tét fejez­te ki. Fel­adat­ként hatá­roz­ta meg a szak­sze­rű és az idő­sze­rű mun­ka­vég­zést, és az eljá­rás gyor­sí­tá­sát célzó jog­in­téz­mé­nyek szé­les­kö­rű alkalmazását.