Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezlet a Nógrád Megyei Főügyészségen

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség 2019. ápri­lis 9-én érté­kel­te a 2018. évi tevé­keny­sé­gét. Az érte­kez­le­tet meg­tisz­tel­te jelen­lé­té­vel dr. Polt Péter leg­főbb ügyész is.

Dr. Bóna Gyula főügyész a köszön­tő­je után érté­kel­te az ügyész­ség sze­mély­ügyi hely­ze­tét, kiemel­ve, hogy szer­ve­ze­ti egy­sé­ge­ink az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény hatály­ba lépé­se kap­csán az ügyész­ség­re háru­ló maga­sabb mun­ka­te­her elle­né­re tovább­ra is tör­vé­nye­sen és idő­sze­rű­en vég­zik feladataikat.

A bün­te­tő­jo­gi szak­ági tevé­keny­sé­get Szi­li­né dr. Séber Anita bün­te­tő­jo­gi főügyész­he­lyet­tes, míg a köz­jo­gi szak­ág elmúlt évben vég­zett mun­ká­ját dr. Nagy Zsu­zsan­na köz­jo­gi főügyész­he­lyet­tes értékelte.

Szi­li­né dr. Séber Anita beszá­mo­ló­já­ban ismer­tet­te az elekt­ro­ni­kus kap­cso­lat­tar­tás beve­ze­té­sé­vel az ügyész­ség­re háru­ló több­let­fel­ada­to­kat. Kitért az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény által beve­ze­tett jog­in­téz­mé­nyek­nek a megyénk­ben tör­té­nő alkal­ma­zá­sá­val össze­füg­gés­ben sze­re­zett tapasz­ta­la­tok­ra, kiemel­ve, hogy a hang­sú­lyos jog­in­téz­ménnyé vált elő­ké­szí­tő ülés bevál­tot­ta a meg­úju­lá­sá­hoz fűzött remé­nye­ket: szá­mos eset­ben szü­le­tett jog­erős dön­tés eze­ken az ülé­se­ken, ennek segít­sé­gé­vel elke­rül­he­tő­vé vál­tak az akár több éves bíró­sá­gi tár­gya­lá­sok. A bün­te­tő­jo­gi főügyész­he­lyet­tes ismer­tet­te az elmúlt év köz­ér­dek­lő­dés­re szá­mot tartó ügye­it is.

Dr. Nagy Zsu­zsan­na a köz­ér­dek­vé­del­mi szak­ág tör­vé­nyes­sé­gi ellen­őr­zé­si tevé­keny­sé­gé­ről, vala­mint a magán­jo­gi terü­le­tet érin­tő fel­ada­tok­ról szólt rész­le­te­seb­ben, emel­lett ismer­tet­te a büntetés-végrehajtással össze­füg­gő ügyé­szi tevé­keny­ség során szer­zett tapasztalatokat.

A beszá­mo­ló­kat köve­tő­en dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a megye ügyé­szi szer­ve­i­nek mun­ká­ját érté­kel­ve elmond­ta, hogy azt mind­két szak­ág ese­tén kiegyen­sú­lyo­zott jog­al­kal­ma­zói tevé­keny­ség jel­le­mez­te, Nóg­rád megye ügyé­szei meg­fe­lel­tek az új eljá­rá­si tör­vé­nyek által támasz­tott foko­zott kihí­vá­sok­nak, fel­ada­ta­i­kat tör­vé­nye­sen és magas szín­vo­na­lon lát­ták el, ame­lyért köszö­ne­tét fejez­te ki.