Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezlet Fejér megyében

A Fejér Megyei Főügyész­ség dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes rész­vé­te­lé­vel 2019. már­ci­us 21-én évér­té­ke­lő érte­kez­le­tet tartott.

Dr. Ott Ist­ván mb. főügyész érté­kel­te a bün­te­tő­jo­gi és a köz­jo­gi szak­te­rü­let 2018. évi tevé­keny­sé­gét. Elmond­ta, hogy a megye ügyé­szi szer­ve­ze­te a tava­lyi évben is meg­fe­le­lő sze­mé­lyi és tár­gyi fel­té­te­lek mel­lett végez­te a mun­ká­ját. A jövő­re vonat­ko­zó fel­ada­tok közül kiemel­te az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény új jog­in­téz­mé­nye­i­nek szé­les körű alkalmazását.

Dr. Vár­ho­mo­ki­né dr. Rabi Noémi bün­te­tő­jo­gi főügyész­he­lyet­tes beszá­mo­ló­já­ban kifej­tet­te, hogy tavaly is foly­ta­tó­dott az a több éve tartó ten­den­cia, amely sze­rint csök­kent a regiszt­rált bűn­cse­lek­mé­nyek száma, külö­nö­sen az élet és vagyon elle­ni, azon belül is a vagyon elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek száma.

Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény hatály­ba lépé­sét köve­tő új jog­in­téz­mény­nek köszön­he­tő­en a vád­lott beis­me­rő val­lo­má­sá­ra figye­lem­mel jelen­tős szám­ban szü­le­tett jog­erős íté­let az elő­ké­szí­tő ülé­se­ken, vala­mint nagy szám­ban élt az ügyész­ség a bíró­sá­gi eljá­rás gyor­sí­tá­sát szol­gá­ló jog­in­téz­ménnyel, a tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re, illet­ve a bün­te­tő vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló ügyé­szi kezdeményezéssel.

Dr. Sáf­rán Zsu­zsan­na köz­jo­gi főügyész­he­lyet­tes kiemel­te, hogy a jelen­tő­sen meg­vál­to­zott jog­sza­bá­lyi kör­nye­zet elle­né­re az ügyé­szek szak­sze­rű­en végez­ték a fel­ada­tu­kat. Beszá­mo­ló­já­ban ismer­tet­te a köz­ér­dek­vé­del­mi tevé­keny­ség­ben bekö­vet­ke­zett vál­to­zá­so­kat, kitért a sza­bály­sér­té­si eljá­rá­sok tör­vé­nyes­sé­gi ellen­őr­zé­sé­vel, a cég­jo­gi tevé­keny­ség­gel, a magán­jo­gi tár­gyú ügyé­szi intéz­ke­dé­sek­kel, illet­ve a büntetés-végrehajtás tör­vé­nyes­sé­gi fel­ügye­le­té­vel kap­cso­la­tos fon­to­sabb adatokra.

Dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes hang­sú­lyoz­ta, hogy az ügyé­szi szer­ve­zet­ben a 2018-as év - a több jog­te­rü­le­tet is érin­tő lénye­ges jog­sza­bá­lyok meg­vál­to­zá­sá­ra figye­lem­mel - a vál­to­zás éve volt. Kifej­tet­te, hogy a jelen­tő­sen vál­to­zó jog­sza­bá­lyi kör­nye­zet­ben az ügyész­ség szak­sze­rű, idő­sze­rű és ered­mé­nyes mun­kát vég­zett. A jövő­re vonat­ko­zó fel­adat­ként és elvá­rás­ként az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény szak­sze­rű és ered­mé­nyes alkal­ma­zá­sát jelöl­te meg.