Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezlet Győrben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség és a Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség 2019. ápri­lis 16. nap­ján érté­kel­te 2018-as évi tevé­keny­sé­gét. Az érte­kez­le­ten részt vett Dr. Belo­vics Ervin bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes is.

Dr. Takács Péter főügyész a beszá­mo­ló­já­ban kiemel­te, hogy Győr-Moson-Sopron megyé­ben a kivá­ló tár­gyi, szak­mai és funk­ci­o­ná­lis hát­tér­rel ren­del­ke­ző ügyé­szi szer­ve­zet alkal­maz­kod­va a mind­két szak­ágat érin­tő, kiemelt jog­sza­bá­lyi vál­to­zá­sok­hoz, ered­mé­nyes évet zárt 2018-ban. Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény újí­tá­sai ugyan­is tovább javí­tot­ták az idő­sze­rű­sé­gi muta­tó­kat, míg köz­ér­dek­vé­del­mi terü­le­ten a súly­pont­el­to­ló­dás nyer­te­sei a magán­jo­gi tár­gyú ügyé­szi intéz­ke­dé­sek lettek.

Dr. Takács Róbert főügyész­he­lyet­tes a bün­te­tő­jo­gi szak­ági tevé­keny­sé­get érté­kel­ve rámu­ta­tott arra, hogy az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény az eddi­gi­nél is hang­sú­lyo­sabb sze­re­pet adott az ügyé­szek­nek, mely­nek nyo­mán az ügyé­szek dön­té­si lehe­tő­sé­ge­i­vel együtt a köte­le­zett­sé­ge­ik is gyarapodtak.

A köz­ér­dek­vé­del­mi tevé­keny­ség kap­csán Dr. Bodor Krisz­ti­na főügyész­he­lyet­tes beszá­mo­ló­já­ból kide­rült, hogy az előző évben megyénk­ben jelen­tős szám­ban növe­ked­tek a per­el­há­rí­tó ügyé­szi kez­de­mé­nye­zé­sek. Emel­lett jelen­tő­sen nőt­tek a büntetés-végrehajtási körül­mé­nyek miatt indult eljá­rá­sok­ban a meg­íté­let kár­ta­la­ní­tá­sok kap­csán beje­len­tett jog­or­vos­la­ti kérel­mek is.

Dr. Mészá­ros Tamás fel­lebb­vi­te­li főügyész mél­tat­ta az ügyész­ség mun­ka­vég­zé­sé­hez ren­del­ke­zés­re álló kivá­ló tár­gyi és sze­mé­lyi fel­té­te­le­ket, melyek lehe­tő­vé tet­ték a szak­mai és idő­sze­rű­sé­gi szem­pont­ból is kifo­gás­ta­lan ered­mé­nyek elérését.

Dr. Hor­váth Péter fel­lebb­vi­te­li főügyész­he­lyet­tes vál­to­zat­la­nul töret­len­nek nevez­te a 2018-as év ügyé­szi akti­vi­tá­sát. Kiemel­te továb­bá, hogy a hatá­lyon kívül helye­zés­re irá­nyu­ló ügyé­szi indít­vá­nyok száma elenyé­sző­vé vált, mely szem­lé­let egy­be­cseng az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény gyor­sí­tó intéz­ke­dé­se­it szor­gal­ma­zó szak­mai prioritással.

Dr. Belo­vics Ervin leg­főbb ügyész helyet­tes a beszá­mo­ló­kat köve­tő­en kifej­tet­te, hogy Győr-Moson-Sopron megye ügyé­szi tel­je­sít­mé­nye a 2018-as évben meg­fe­lelt a Leg­főbb Ügyész­ség által támasz­tott hár­mas kri­té­ri­um­nak, az idő­sze­rű­ség, a jog­sze­rű­ség és a tör­vé­nyes­ség fel­té­te­lé­nek. Ennek kap­csán köszö­ne­tet mon­dott a megyé­ben műkö­dő ügyé­szi szer­ve­zet vala­mennyi mun­ka­tár­sá­nak a magas szín­vo­na­lú munkáért.