Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezletet tartott a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség

2019. ápri­lis 10-én került meg­ren­de­zés­re a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség 2018. évi tevé­keny­sé­gét érté­ke­lő szak­mai érte­kez­let. Az ese­ményt meg­tisz­tel­te jelen­lé­té­vel Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész.

Dr. Med­vecz­ky Gábor meg­bí­zott fel­lebb­vi­te­li főügyész köszön­tő­je után rámu­ta­tott arra, hogy az ország leg­na­gyobb lét­szá­mú és ügy­for­gal­mú fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gén a 2018. év a vál­to­zás és a vál­toz­ta­tás éve volt. Az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zés beve­ze­té­sé­hez, vala­mint a meg­újult, kor­sze­rű eljá­rás­jo­gi tör­vé­nyek hatály­ba lépé­sé­hez kap­cso­ló­dó új szem­lé­le­tű mun­ka­vég­zés mel­lett jelen­tős sze­mé­lyi és tár­gyi átala­ku­lás­ra is sor került, amely során új szer­ve­ze­ti kul­tú­ra hono­so­dott meg. Szá­mot adott a mun­ka­szer­ve­zés terü­le­tén beve­ze­tett intéz­ke­dé­sek­ről, azok­nak a fel­lebb­vi­te­li ügyé­szi munka haté­kony­sá­gá­ra, idő­sze­rű­sé­gé­re és tör­vé­nyes­sé­gé­re gya­ko­rolt hatá­sá­ról. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a magas szín­vo­na­lú mun­ka­vég­zés sze­mé­lyi és tár­gyi fel­té­te­lei a 2018. év során is biz­to­sí­tot­tak vol­tak a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­sé­gen.

Ezt köve­tő­en a bün­te­tő­jo­gi szak­ágat irá­nyí­tó Dr. Dávid Lajos meg­bí­zott fel­lebb­vi­te­li főügyész-helyettes ele­mez­te a másod- és har­mad­fo­kú bün­te­tő­el­já­rás­ban vég­zett ügyé­szi tevé­keny­ség ered­mé­nyes­sé­gét, vala­mint az új Be.-nek a fel­lebb­vi­te­li ügyé­szi mun­ká­ra kifej­tett hatá­sát. Kiemel­te, hogy az euró­pai bűn­ügyi együtt­mű­kö­dés, vala­mint a kato­nai bün­te­tő­el­já­rás terü­le­tén spe­ci­á­lis helyet fog­lal el fel­ada­ta­i­val a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, vala­mint azt, hogy a leg­frek­ven­tál­tabb ügy­for­gal­mú fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség­ként jog­gya­kor­lat ala­kí­tó hatá­sa van a szer­ve­zet­nek. Rámu­ta­tott továb­bá arra, hogy az itt folyó, az alsó- illet­ve fel­ső­bí­rói ítél­ke­zé­si gya­kor­la­tot elem­ző munka nagy nyo­ma­ték­kal esik latba a rend­kí­vü­li per­or­vos­la­tok igény­be­vé­te­lé­nél.

Dr. Aleku Móni­ka fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi osz­tály­ve­ze­tő ügyész érté­kel­te a köz­jo­gi szak­te­rü­let tava­lyi tevé­keny­sé­gét, mely­nek kere­té­ben rámu­ta­tott az új pol­gá­ri per­rend­tar­tá­si tör­vény hatály­ba­lé­pé­sét köve­tő tapasz­ta­la­tok­ra, kiemel­te a köz­pon­ti régió sta­tisz­ti­kai és tár­gyi sajá­tos­sá­ga­it, vala­mint az ered­mé­nyes jog­erős köz­ér­de­kű perek­ről tör­té­nő saj­tó­köz­le­mény kiadá­si gya­kor­la­tot, amely az ügyész­ség mun­ká­já­nak ked­ve­ző meg­íté­lé­se mel­lett a fogyasz­tók szé­les­kö­rű tájé­koz­ta­tá­sát és igény­ér­vé­nye­sí­té­sé­nek haté­kony elő­moz­dí­tá­sát is szol­gál­ja. Meg­erő­sí­tet­te, hogy a szak­sze­rű és pro­ak­tív köz­jo­gi ügyé­szi tevé­keny­ség sze­mé­lyi és tár­gyi fel­té­te­lei biz­to­sí­tot­tak a jövő­re nézve is.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész fel­szó­la­lá­sá­ban hang­sú­lyoz­ta, hogy az igaz­ság­szol­gál­ta­tás szer­ve­ze­ti rend­sze­ré­ben spe­ci­á­lis helyet elfog­la­ló Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­sé­gen olyan ked­ve­ző körül­mé­nyek ala­kul­tak ki, ame­lyek jó ala­pot biz­to­sí­ta­nak a haté­kony, idő­sze­rű és szak­sze­rű bíró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség hiva­tás­sze­rű gya­kor­lá­sá­hoz. Utalt a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség jog­al­kal­ma­zás egy­sé­ges­sé­gé­ért betöl­tött sze­re­pé­ről. Kiemel­te az ügyész­sé­gi kom­mu­ni­ká­ció fon­tos­sá­gát, az ügyész­ség ered­mé­nye­i­nek és mun­ká­já­nak a tár­sa­da­lom felé tör­té­nő haté­kony bemu­ta­tá­sát. A leg­főbb ügyész nyo­ma­ték­kal muta­tott rá arra, hogy az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­sei az egy­sze­rű­sí­tést, vala­mint a gyor­sí­tást szol­gál­ják, de emel­lett elen­ged­he­tet­len az anya­gi igaz­ság kere­sé­se és fel­tá­rá­sa az állam bün­te­tő­igé­nye érvé­nye­sí­té­se­kor. Emlí­tést tett a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség kato­nai szak­te­rü­le­té­nek struk­tu­rá­lis meg­erő­sí­té­sé­ről, amely e téren orszá­gos ille­té­kes­ség­gel ren­del­ke­zik, vala­mint a fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gek­nek az ügyé­szi appa­rá­tus­ban betöl­tött, magas szak­ma­i­sá­got és hiva­tás­tu­da­tot meg­kö­ve­te­lő fel­ada­ta­i­ról. Vége­ze­tül elis­me­ré­sét fejez­te ki a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség min­den mun­ka­tár­sá­nak a 2018. évi tevé­keny­sé­gé­ért.