Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezletet tartott a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség 2019. már­ci­us 28-án tar­tot­ta a 2018. évi tevé­keny­sé­gét érté­ke­lő érte­kez­le­tét, ame­lyet a jelen­lé­té­vel meg­tisz­telt dr. Belo­vics Ervin leg­főbb ügyész helyet­tes úr. 

Dr. Reszl Ildi­kó főügyész köszön­tő­jé­ben kiemel­te, hogy az ügyé­szek idő­sze­rű­en, szak­sze­rű­en és tör­vé­nye­sen lát­ták el a fel­ada­ta­i­kat, ezen túl­me­nő­en nagy haté­kony­ság­gal alkal­maz­ták az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény eljá­rást gyor­sí­tó ren­del­ke­zé­se­it. Az elmúlt év nagy kihí­vá­sa volt az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zés­nek tör­té­nő meg­fe­le­lés, vala­mint az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény alkal­ma­zá­sá­ra tör­té­nő fel­ké­szü­lés, továb­bá a főügyész úrnő rövi­den kitért a főügyész­ség sze­mély­ügyi és gaz­da­sá­gi helyzetére.

Hor­váth­né dr. Varga Erzsé­bet főügyész­he­lyet­tes a bün­te­tő­jo­gi szak­ág tevé­keny­sé­gét érté­kel­ve kiemel­te, hogy a megyé­ben a regiszt­rált bűn­cse­lek­mé­nyek száma 2,6%-kal emel­ke­dett. Az ügyész­sé­gi nyo­mo­zás terü­le­tén a bíró­ság elé állí­tá­sok száma a vád­eme­lé­sek 47,8%-át tet­ték ki. Az eljá­rást gyor­sí­tó bíró­ság elé állí­tás­sal, az elő­ké­szí­tő ülé­sen tett beis­me­rő val­lo­más ese­tén hozott íté­let­tel, a tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, továb­bá az egyez­ség­gel érin­tett jog­erő­sen elítélt vád­lot­tak ará­nya együt­te­sen 68,56 %-ot tett ki, amely a leg­ma­ga­sabb érték az ország­ban. A megye vád­ered­mé­nyes­sé­ge 99,52 % volt, amely orszá­go­san szin­tén a leg­ma­ga­sabb arány.

Hada­ró­né dr. Izsá­ki Mari­ann köz­jo­gi főügyész­he­lyet­tes ismer­te­tést adott arról, hogy a köz­jo­gi szak­te­rü­let tevé­keny­sé­gét jelen­tő­sen érin­tet­te a pol­gá­ri per­rend­tar­tás, illet­ve a köz­igaz­ga­tá­si per­rend­tar­tás kodi­fi­ká­ci­ó­ja. A magán­jo­gi ügyek­ben a saját kez­de­mé­nye­zé­sek száma 83%-kal nőtt. A szak­ág 4 kere­se­tet nyúj­tott be civil szer­ve­ze­tek ellen, 31 eset­ben nem­pe­res eljá­rást, 198 eset­ben cég­tör­vé­nyes­sé­gi eljá­rást kez­de­mé­nye­zett. A hoz­zá­tar­to­zók közöt­ti ide­ig­le­nes meg­elő­ző távol­tar­tás elren­de­lé­se érde­ké­ben 35 eset­ben lépett fel az ügyész a bíró­sá­gok előtt. A szak­ág 12 per előt­ti fel­hí­vást bocsá­tott ki a tisz­tes­ség­te­len álta­lá­nos szer­ző­dé­si kikö­té­sek miatt, továb­bá vizs­gál­ta a gyer­mek­ott­ho­nok működését.

Dr. Belo­vics Ervin leg­főbb ügyész helyet­tes úr a hoz­zá­szó­lá­sá­ban kiemel­te, hogy a Komárom-Esztergom Megye ügyé­szi szer­vei kivá­ló­an és pél­dá­san lát­ták el az elmúlt évi fel­ada­ta­i­kat, majd a bün­te­tő­jo­gi jog­al­kal­ma­zás aktu­á­lis kér­dé­se­i­re tért ki. A leg­főbb ügyész helyet­tes úr a 2019. év  fel­ada­ta­ként hatá­roz­ta meg az idő­sze­rű, szak­sze­rű, tör­vé­nyes ügy­in­té­zés fenn­tar­tá­sát. Ezt köve­tő­en a leg­főbb ügyész helyet­tes úr meg­kö­szön­te a főügyész­ség vala­mennyi mun­ka­tár­sá­nak az elmúlt évben vég­zett munkáját.