Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezletet tartott a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség előző évi tevé­keny­sé­gé­nek érté­ke­lé­sé­re 2018. már­ci­us 8-án érte­kez­le­tet tar­tott, ame­lyen Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész is részt vett.

Dr. Szi­lá­gyi Lajos fel­lebb­vi­te­li főügyész beszá­molt arról, hogy a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség­re érke­zett fel­leb­be­zé­sek száma 2016-hoz képest 14 szá­za­lék­kal csök­kent, ezzel pár­hu­za­mo­san azon­ban az ügy­fel­dol­go­zá­si határ­idő­ket a koráb­bi évhez képest sike­rült leszo­rí­ta­ni. Az ügyé­szi indít­vá­nyok ered­mé­nyes­sé­ge tovább­ra is az orszá­gos átlag feletti. 

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség által fel­dol­go­zott ügyek leg­na­gyobb hánya­da 2017-ben is az élet, testi épség és egész­ség elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek közül került ki. 

Az előző évben a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la  jog­erős ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­val egy ter­helt­tel szem­ben sza­bott ki élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tést, míg tény­le­ges élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés jog­erős kisza­bá­sa nem történt. 

Emel­ke­dést muta­tott a kül­föl­di állam­pol­gá­rok által a rösz­kei határ­át­ke­lő­he­lyen az ország terü­le­té­re tör­té­nő beho­za­tal­lal meg­va­ló­sí­tott kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő ügyek száma. 2017-ben a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség ügye­i­nek vál­to­zat­la­nul döntő hánya­dát képez­ték a költ­ség­ve­tést káro­sí­tó bűn­cse­lek­mé­nyek miat­ti eljárások.