Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezletet tartott a Zala Megyei Főügyészség

A Zala Megyei Főügyész­ség előző évi tevé­keny­sé­gé­nek érté­ke­lé­sé­re dr. Belo­vics Ervin bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes rész­vé­te­lé­vel 2019. ápri­lis 29-én került sor.

Dr. Kon­dá­kor Ferenc főügyész köszön­tő­jé­ben kiemel­te, hogy a megye ügyé­szei tovább­ra is magas szín­vo­na­lon, lel­ki­is­me­re­te­sen végez­ték mun­ká­ju­kat. A sze­mély­ügyi hely­zet sta­bil, a műkö­dé­si fel­té­te­lek biz­to­sí­tot­tak, a gaz­dál­ko­dás kiegyen­sú­lyo­zott, egye­dül a Lenti Járá­si Ügyész­ség önál­ló épü­let­ben való elhe­lye­zé­se nem meg­ol­dott. Beszá­molt arról, hogy az új bün­te­tő­el­já­rá­si kódex elsa­já­tí­tá­sa és gya­kor­la­ti alkal­ma­zá­sa során fel­me­rü­lő nehéz­sé­gek elle­né­re is szak­ma­i­lag kiegyen­sú­lyo­zott, idő­sze­rű ügy­fel­dol­go­zás volt jellemző.

Kis-Király Ervin­né dr. főügyész helyet­tes a bün­te­tő­jo­gi szak­ág tevé­keny­sé­gét érté­kel­ve elmond­ta, hogy az előző évi­hez képest csök­kent az elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek száma, azon­ban a nyo­mo­zá­sok idő­sze­rű­sé­ge nem javult, viszont a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­se­in elfo­ga­dott beis­me­rő val­lo­má­sok révén egy­ér­tel­mű­en meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy az új sza­bá­lyo­zás haté­ko­nyan szol­gál­ta a bíró­sá­gi szak­ban a bün­te­tő­el­já­rá­sok egy­sze­rű­sí­té­sét és gyor­sí­tá­sát. Rámu­ta­tott, hogy a beszá­mo­lá­si idő­szak­ban csök­kent az eljá­rást gyor­sí­tó bíró­ság elé állí­tá­sok száma, ille­tő­leg a megye vád­ered­mé­nyes­sé­gi muta­tó­ja az orszá­gos átlag feletti.

Dr. Sólyom Péter köz­jo­gi főügyész helyet­tes beszá­mo­ló­já­ban ismer­tet­te a köz­ér­dek­vé­del­mi tevé­keny­ség­ben bekö­vet­ke­zett vál­to­zá­so­kat, az ügy­for­ga­lom ennek meg­fe­le­lő ala­ku­lá­sát. Kiemel­te a civil szer­ve­zet­tek­kel kap­cso­la­tos bíró­sá­gi bead­vá­nyok több, mint 90%-os csök­ke­né­sét, melye­ket a saját kez­de­mé­nye­zé­sű tör­vé­nyes­sé­gi fel­ügye­le­ti eljá­rá­sok­kal sike­rült kom­pen­zál­ni, ille­tő­leg a sza­bály­sér­té­si ügy­cso­port­ban a vizs­gált elő­ve­ze­té­sek szá­má­nak mint­egy 25%-os emel­ke­dé­sét. A főügyész helyet­tes kitért a cég­jo­gi tevé­keny­ség­gel, a magán­jo­gi tár­gyú ügyé­szi intéz­ke­dé­sek­kel, illet­ve a büntetés-végrehajtás tör­vé­nyes­sé­gi fel­ügye­le­té­vel kap­cso­la­tos fon­to­sabb ada­tok­ra is.

Dr. Belo­vics Ervin bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes zár­sza­vá­ban köszö­ne­tét fejez­te ki a Zala Megyei Főügyész­ség elmúlt évi szín­vo­na­las, ered­mé­nyes mun­ká­já­ért, majd rövi­den ele­mez­te az új jog­in­téz­mé­nyek jelen­tő­sé­gét a jog­al­kal­ma­zás­ban, melyet a gya­kor­lat is igazolt.