Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezletet tartott a Zala Megyei Főügyészség

A Zala Megyei Főügyész­ség előző évi tevé­keny­sé­gé­nek érté­ke­lé­sé­re 2018. ápri­lis 12-én érte­kez­le­tet tar­tott, dr. Polt Péter leg­főbb ügyész és a kabi­ne­tet veze­tő dr. Mis­kolczi Barna mb. főosz­tály­ve­ze­tő ügyész részvételével.

Dr. Kon­dá­kor Ferenc főügyész köszön­tő­jé­ben kiemel­te, hogy a megye ügyé­szei az elmúlt évben is magas szín­vo­na­lon, lel­ki­is­me­re­te­sen végez­ték mun­ká­ju­kat, ele­get téve az előző évben kitű­zött célok­nak, külö­nö­sen az idő­sze­rű­ség továb­bi javí­tá­sát ille­tő­en. Beszá­molt arról, hogy a tava­lyi évet orszá­gos és helyi szin­ten is a bűn­el­kö­ve­té­sek szá­má­nak csök­ke­né­se jel­le­mez­te, amely­nek ellen­té­te­le­zé­se­ként, a Leg­főbb Ügyész­ség elvá­rá­sa­i­nak meg­fe­le­lő­en, sike­rült olyan intéz­ke­dé­se­ket beve­zet­ni, ame­lyek a még szín­vo­na­la­sabb mun­ka­vég­zést szolgálják.

Dr. Kis-Király Ervin­né főügyész helyet­tes a bün­te­tő­jo­gi szak­ág tevé­keny­sé­gét érté­kel­ve elmond­ta, hogy a mun­ka­te­her cse­kély mér­té­kű csök­ke­né­se mel­lett 30%-al emel­ke­dett az eljá­rást gyor­sí­tó bíró­ság elé állí­tá­sok száma. Rámu­ta­tott, hogy a megye vád­ered­mé­nyes­sé­gi muta­tó­ja az orszá­gos átlag felet­ti, az idő­sze­rű­sé­get ille­tő­en pedig kiemel­te, hogy az ügyek 98,3%-a 30 napon belül fel­dol­goz­ták. Az éves mun­kát érté­kel­ve kije­len­tet­te, hogy a Leg­főbb Ügyész­ség által elő­ír­tak­nak mara­dék­ta­la­nul ele­get téve az idő­sze­rű­ség és szak­sze­rű­ség továb­bi foko­zá­sá­val az ügyé­szi tevé­keny­ség szín­vo­na­la 2017-ben tovább javult.

Dr. Sólyom Péter köz­jo­gi főügyész helyet­tes beszá­mo­ló­já­ban ismer­tet­te a köz­ér­dek­vé­del­mi tevé­keny­ség­ben bekö­vet­ke­zett vál­to­zá­so­kat, az ügy­for­ga­lom szá­mot­te­vő csök­ke­né­sé­nek okait. Kitért a sza­bály­sér­té­si eljá­rá­sok tör­vé­nyes­sé­gi ellen­őr­zé­sé­vel, a cég­jo­gi tevé­keny­ség­gel, a magán­jo­gi tár­gyú ügyé­szi intéz­ke­dé­sek­kel, illet­ve a büntetés-végrehajtás tör­vé­nyes­sé­gi fel­ügye­le­té­vel kap­cso­la­tos fon­to­sabb adatokra.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész zár­sza­vá­ban köszö­ne­tét fejez­te ki a Zala Megyei Főügyész­ség elmúlt évi szín­vo­na­las, ered­mé­nyes mun­ká­já­ért, majd rövi­den ismer­tet­te a 2018. júli­us 1-én hatály­ba lépő új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény révén az ügyé­szi szer­ve­ze­tet érin­tő kihívásokat.