Főoldal » Hírek » Rendezvények » Éves értekezlet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészségen

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség 2018. ápri­lis 4-én érté­kel­te az elmúlt esz­ten­dő­ben vég­zett mun­kát. Az érte­kez­le­ten jelen volt dr. Belo­vics Ervin leg­főbb ügyész helyettes.

A megyei főügyész­sé­gen tar­tott ese­mé­nyen első­ként dr. Zsí­ros Zsolt megyei főügyész szá­molt be az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről. Kiemel­te, hogy már öt éve folya­ma­to­san csök­ken megyénk­ben a ható­sá­gok tudo­má­sá­ra jutott bűn­cse­lek­mé­nyek száma, így a befe­je­zett nyo­mo­zá­so­ké is, ezért nagy hang­súlyt helyez az ügyész­ség arra, hogy a keve­sebb ügyet még szak­sze­rűb­ben, tör­vé­nye­sen, ered­mé­nye­sen és a lehe­tő leg­rö­vi­debb időn belül befe­jez­ze. Az ügyé­szek min­den ügyet 30 napon belül elin­téz­tek, csu­pán hat bonyo­lult, nagy ter­je­del­mű ügy­ben tar­tott az ügy­in­té­zés 30-60 nap között. Kima­gas­ló a vád­ered­mé­nyes­ség is, azaz száz meg­vá­dolt sze­mély­ből a bíró­sá­gok kilenc­ven­nyol­cat el is ítél­tek az elmúlt évben.

Dr. Már­föl­di Gyön­gyi meg­bí­zott bün­te­tő­jo­gi főügyész­he­lyet­tes a bűnö­zés ala­ku­lá­sá­ról elmond­ta, hogy a megyé­ben mind a bűn­cse­lek­mé­nyek, mind az elkö­ve­tők száma csök­kent ugyan az elmúlt évben, azon­ban foko­zot­tan figyel­ni kell arra, hogy 217 volt a gyer­mek­ko­rú (akik fele­lős­ség­re nem von­ha­tók) és 622 a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tők száma. Kiemel­te a ciga­ret­ta­csem­pé­sze­tet, ami megyénk­ben új elkö­ve­té­si for­má­ban jelent meg, mert már légi úton - drón­nal, sár­kány­re­pü­lő­vel, sőt repü­lő­gép­pel – is szál­lí­tot­tak Ukraj­ná­ból Magyar­or­szág­ra ciga­ret­tát a bűnözők.

Dr. Sipos Lász­ló köz­jo­gi főügyész­he­lyet­tes beszá­molt arról, hogy közel 20.000 ügy érke­zett ezen a szak­te­rü­le­ten az ügyész­ség­re, ame­lyek­nek három­ne­gye­dét a sza­bály­sér­té­si ügyek tet­ték ki. Kiemel­ten keze­li a főügyész­ség a kör­nye­zet­vé­del­met, a gyermek- és fia­tal­ko­rú­ak ügye­it, rend­sze­re­sen tar­ta­nak az ügyé­szek vizs­gá­la­tot a megyénk­ben műkö­dő gyermekotthonokban.

Dr. Belo­vics Ernő leg­főbb ügyész helyet­tes köszö­ne­tét fejez­te ki a megye vala­mennyi ügyé­szé­nek az elmúlt évben vég­zett kivá­ló mun­ká­já­ért. Egy­út­tal fel­hív­ta a figyel­met a 2018. júli­us 1. nap­ján hatály­ba lépő új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény­ből az ügyész­ség­re háru­ló fel­ada­tok­ra. Köz­pon­ti sze­re­pet kap a ter­helt beis­me­rő val­lo­má­sa, mert ilyen eset­ben az ügyész­nek lehe­tő­sé­ge lesz arra, hogy gyors és egy­sze­rű­sí­tett eljá­rás­ban segít­se elő a bűn­cse­lek­mény elbírálását.