Főoldal » Hírek » Éves rendes ülést tartott az OKRI - az Országos Kriminológiai Intézet sajtóközleménye

Az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet (OKRI) Tudo­má­nyos Taná­csá­nak éves ren­des ülé­sé­re 2024. feb­ru­ár 21-én került sor. A tanács­ko­zá­son részt vett  Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész, Dr. Ibo­lya Tibor bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes, Dr. Répás­sy Róbert, az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um par­la­men­ti állam­tit­ká­ra, Dr. Senyei György Barna, az Orszá­gos Bíró­sá­gi Hiva­tal elnö­ke, Dr. Balogh János orszá­gos rend­őr­fő­ka­pi­tány, Dr. Deli Ger­gely, a Nem­ze­ti Köz­szol­gá­la­ti Egye­tem rek­to­ra, a társ­in­téz­mé­nyek magas rangú veze­tői, illet­ve kép­vi­se­lő­ik, vala­mint Prof. Dr. Bara­bás And­rea Tünde, az OKRI igazgatója.

A Tudo­má­nyos Tanács meg­hall­gat­ta, meg­vi­tat­ta és egy­han­gú­lag elfo­gad­ta az OKRI 2023. évi tevé­keny­sé­gé­ről szóló beszá­mo­lót; az ember­ke­res­ke­de­lem jelen­sé­ge­it vizs­gá­ló kuta­tás ered­mé­nye­i­ről szóló elő­adást; vala­mint az OKRI 2024. évi munkatervét.

A tanács­ko­zá­son elhang­zott, hogy az OKRI Kelet-Közép-Európa nem­csak leg­na­gyobb, de egy­ben leg­je­len­tő­sebb kri­mi­no­ló­gi­ai kuta­tó­he­lye, az empi­ri­kus kuta­tá­sok zász­lós­ha­jó­ja. Segít­sé­get nyújt az ügyé­szi szer­ve­zet gya­kor­la­ti tevé­keny­sé­ge során fel­me­rü­lő prob­lé­mák tudo­má­nyos igé­nyű, szak­sze­rű fel­dol­go­zá­sá­hoz, de külső szer­vek – így pél­dá­ul az Orszá­gos Rendőr-főkapitányság – által kez­de­mé­nye­zett kuta­tá­so­kat is végez. A részt­ve­vők elis­mer­ték az OKRI magas szín­vo­na­lú tevé­keny­sé­gét, és hang­sú­lyoz­ták a gya­kor­lat és a tudo­mány együtt­mű­kö­dé­sé­nek fon­tos­sá­gát. Az inté­zet szer­te­ága­zó fel­ada­tai során olyan aktu­á­lis, tár­sa­dal­mat érin­tő kér­dé­sek­kel is fog­lal­ko­zik, mint pél­dá­ul a kis­ko­rú áldo­za­tok védel­me, a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem, az állat­kín­zás, a kiber­bű­nö­zés vagy a bűn­cse­lek­ménnyel szer­zett vagyon visszaszerzése.