Főoldal » Hírek » Fagyállóval mérgezte meg az apósát - rendőrségi fotókkal - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Békés Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, és annak kísér­le­te miatt emelt vádat egy 36 éves szen­te­si férfi ellen, aki 2021 szep­tem­be­ré­ben fagy­ál­ló­val meg­mér­gez­te az apó­sát.

A vád sze­rint a férfi fele­sé­ge csa­lád­já­val igye­ke­zett jó kap­cso­la­tot kiala­kí­ta­ni, azon­ban az apósa ita­lo­zó élet­mód­ját kez­det­től fogva nem nézte jó szem­mel, ellen­szen­vé­nek rend­sze­re­sen han­got adott. A férfi már 2019-ben elha­tá­roz­ta, hogy meg­öli az apó­sát, és hosszas gon­dol­ko­dás arra az elha­tá­ro­zás­ra jutott, hogy meg­mér­ge­zi. 

A férfi 2021 janu­ár első felé­ben egy üveg pálin­ká­hoz hoz­zá­ke­vert - álta­la mér­ge­ző hatá­sú­nak vélt - etilén-glikolt (fagy­ál­lót) is tar­tal­ma­zó folya­dé­kot, amit üveg­pa­lack­ba töl­tött, aján­dék­pa­pír­ba cso­ma­golt, és még nevet írt a cím­ké­re, mint­ha azt más kül­de­né. Az elkö­ve­tő az apó­sá­nak laká­sá­hoz tar­to­zó pos­ta­lá­dá­ba rakta az üve­get. A ter­helt pár nap­pal később a bon­tat­lan pálin­kás üve­get – mivel az ugyan­ott volt, ahová napok­kal azelőtt tette - fel­vit­te a lakás­ba, ahol meg­pró­bál­ta elhi­tet­ni a roko­ná­val, hogy az italt a cím­kén fel­tün­te­tett sze­mély­től kapta. A sér­tett több­ször ivott a fagy­ál­ló folya­dé­kot is tar­tal­ma­zó sze­szes ital­ból, de nem lett semmi baja, mert az ital nem tar­tal­ma­zott a halá­los ered­mény oko­zá­sá­hoz elég­sé­ges mér­ge­ző vegyü­le­tet.

Mivel az apósa meg­ölé­se nem sike­rült, a férfi a kivi­te­le­zést hóna­po­kon keresz­tül újra átgon­dol­ta és meg­ter­vez­te. 2021 szep­tem­be­ré­ben egy csa­tos, szí­nes sörös­üveg­be fagy­ál­lót töl­tött, azt becso­ma­gol­ta és egy sárga jegy­zet­la­pot ragasz­tott rá, amely­re – hason­ló­an a koráb­bi mód­sze­ré­hez - saját kezű­leg szü­le­tés­na­pi üdvöz­lő üze­ne­tet írt. A vád­lott 2021. szep­tem­ber 13-án, dél­előtt adta át az apó­sá­nak a mér­ge­ző folya­dé­kot tar­tal­ma­zó üve­get és azt állí­tot­ta, hogy a cso­ma­got a sér­tett pos­ta­lá­dá­ja alatt talál­ta.  A sér­tett este ivott az üveg­ből, és más­nap reg­gel­re rosszul lett, majd a kór­ház­ban a mér­ge­zés követ­kez­mé­nye­ként elhunyt.

A főügyész­ség mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­ma­zó vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát az ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig tart­sa fenn. Ezen felül az ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság a cse­lek­mé­nye­it beis­me­rő fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je, tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és álla­pít­sa meg, hogy nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra, ille­tő­leg köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült közel 3.600.000 forin­tot kite­vő bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re.

A rend­őr­ség által készí­tett fotók az aláb­bi lin­ken érhe­tő­ek el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elore-kitervelte