Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Fakanállal ütlegelve torolta meg az őt ért sérelmet- vádemelés- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki az őt ért sérel­met faka­nál­lal ütle­gel­ve kérte szá­mon azon a fér­fin, aki­nek ujj­tö­rést oko­zott ezzel.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. augusz­tus 4-én dél­után három test­vé­ré­vel, és édes­ap­já­val azért ment a sér­tett ácsi laká­sá­hoz, hogy tőle szá­mon kérje azt, hogy aznap dél­után a háza előtt őt miért bán­tal­maz­ta. A férfi az autó­ból kiszállt és nagy len­dü­let­tel bement a ház nyi­tott kapu­ján át az udvarra.

A férfi azon­nal rátá­madt az udva­ron felé köze­le­dő sér­tett­re, több­ször ököl­lel ütött felé, aki  meg­pró­bált hát­rál­va  kitér­ni, de leg­alább egy ütés a sér­tett arcát elta­lál­ta, mely­től neki­esett egy asztalnak.

Ezután a vád­lott az utcán par­ko­ló gép­ko­csi­ból magá­hoz  vett egy körül­be­lül 1 méte­res faka­na­lat, azzal az udva­ron ismét a sér­tett­re támadt. A férfi  a sér­tet­tet több­ször meg­ütöt­te a faka­nál­lal, egy ütés a sér­tett  bal kezé­nek kis­uj­ját érte, mely eltörött.

Az ügyész­ség a Komá­ro­mi Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sát köve­tő­en benyúj­tott vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a fér­fit a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélje.