Főoldal » Hírek » Fakaróval támadt a helyszíni szemlét tartó jegyzőre - rendőrségi fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy akasz­tói nővel szem­ben, aki a vele szem­ben indult bir­tok­vé­del­mi eljá­rás­ban a ható­sá­gi hely­szí­ni szem­le során előbb a szom­széd­já­ra támadt, majd az idős nő védel­mé­re siető jegy­zőt és főelő­adót egy faka­ró­val bántalmazta. 

A vád­irat sze­rint az akasz­tói nővel szem­ben állat­tar­tás­ból eredő vita miatt a szom­széd­ja bir­tok­vé­del­mi eljá­rást kez­de­mé­nye­zett, amely­nek kivizs­gá­lá­sa érde­ké­ben az akasz­tói jegy­ző és a hiva­tal főelő­adó­ja 2022. októ­ber 12-én 9 óra­kor hely­szí­ni szem­lét tar­tot­tak. A ható­sá­gi eljá­rás kez­de­tén a vád­lott csak azt köve­tő­en volt haj­lan­dó been­ged­ni udva­rá­ba a szom­szé­dot, hogy a jegy­ző a szem­le aka­dá­lyo­zá­sa miatt rend­őri köz­re­mű­kö­dést helye­zett kilá­tás­ba. Ami­kor a szom­széd a hátsó udva­ron elkezd­te sorol­ni a sérel­me­it, a vád­lott kia­bál­va ráve­tet­te magát az idős nőre, aki emi­att hanyatt egy fara­kás­ra esett. A vád­lott ezután a véd­te­len asszony arcát kar­mol­ta, haját tépte és kéz­zel ütle­gel­te. Ezt látva a jegy­ző a meg­tá­ma­dott szom­széd segít­sé­gé­re sie­tett és közé­jük ugrott, hogy meg­aka­dá­lyoz­za a továb­bi bántalmazást.

Miu­tán a felek átmen­tek az első udvar­ba, a vád­lott ismét rátá­madt a szom­széd­já­ra, neki­ta­szí­tot­ta a ház falá­nak, cibál­ni, ütni és kar­mol­ni kezd­te, mire a jegy­ző és a főelő­adó köz­re­fog­ták a táma­dót. Ekkor a dühös nő fel­ka­pott a föld­ről egy 80 cm hosszú­sá­gú faka­rót és a magas­ba len­dít­ve a főelő­adó bal kezét, vala­mint a jegy­ző bal láb­szá­rát ütöt­te meg. A továb­bi bán­tal­ma­zás­nak az vetett véget, hogy a kia­bá­lást meg­hall­va belé­pett az udvar­ba egy közel­ben dol­go­zó férfi, emi­att a vád­lott egy pil­la­nat­ra meg­tor­pant. Ezt kihasz­nál­va a sér­tet­tek kime­ne­kül­tek az utcá­ra. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben mind­há­rom sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, amely miatt kér­ték a vád­lott megbüntetését.

Az ügyész­ség a nőt hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel, továb­bá könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A jelen­leg távol­tar­tás hatá­lya alatt álló nő bűnös­sé­gé­ről a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság hoz döntést.