Főoldal » Archív » Fegyházbüntetés kiszabása érdekében fellebbez az ügyészség egy buszvezetőnőt fenyegető férfi ügyében

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség 2018. ápri­li­sá­ban emelt vádat foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt egy több­szö­rös vissza­eső férfi ellen, most fel­leb­be­zést jelen­tett be az első­fo­kú íté­let ellen.

 Az ügy vád­lott­ja, egy 40 éves férfi rend­sze­re­sen uta­zott a nóg­rá­di megye­szék­hely és az egyik kis­te­le­pü­lés közöt­ti hely­kö­zi autó­busz­já­ra­ton, ame­lyen egy női gép­ko­csi­ve­ze­tő dolgozott.

2017. év tava­szá­tól néhány ízben itta­san, uta­zás­ra alkal­mat­lan álla­pot­ban akart a busz­ra fel­száll­ni, és miu­tán a gép­ko­csi­ve­ze­tő ezt szá­mon kérte, a vád­lott egyre dühö­sebb lett rá.

2017. júni­us 5-én a vád­lott azért kezd­te szi­dal­maz­ni és meg­ölés­sel fenye­get­ni a gép­ko­csi­ve­ze­tő nőt, mert itta­san nem enged­te fel­száll­ni, és nagy testű harci kutyá­ját póráz és száj­ko­sár nél­kül magá­val vinni a busz­ra. A nő a segít­sé­gé­re siető kol­lé­gái köz­be­lé­pé­sé­vel tudott a jár­mű­ről leme­ne­kül­ni, és sok­kos álla­po­ta miatt az autó­busz­já­ra­tot sem tudta teljesíteni.

Két hónap­pal később, 2017. augusz­tus 16-án az egyik dél­utá­ni jára­ton ismét meg­je­lent a vád­lott, ordít­va újra szi­dal­maz­ni kezd­te a nőt, ismét meg­ölés­sel fenye­get­te, sőt meg­vár­ta azt a késő esti jára­tot, amit a nő veze­tett. A vád­lott ekkor a buszt annak indu­lá­si helyén várta, és amint meg­lát­ta a jár­mű­höz köze­le­dő gép­ko­csi­ve­ze­tőt szi­dal­maz­ni kezd­te, verés­sel fenye­get­te, és köz­ben fel­ug­rott a már kinyi­tott jár­mű­re, ahon­nan a biz­ton­sá­gi őr húzta le.

A vád­lott maga­tar­tá­sá­val az autó­busz veze­tő­jét aka­dá­lyoz­ta a fel­adat­kö­ré­nek ellá­tá­sá­ban, és folya­ma­to­san félel­mem­ben tar­tot­ta őt, ezért az ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat elle­ne, és rá, mint több­szö­rös vissza­eső­re fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és köz­ügyek­től eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a vád­lott a sza­bad­ság­vesz­tés­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra sem bocsátható.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság most meg­ho­zott első fokú íté­le­té­vel a fér­fit 1 év 6 hó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és 2 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gyakorlásától.

Az íté­let­tel szem­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben. Ennek indo­ka­ként kifej­tet­te, hogy az a tény, hogy a cse­lek­mény során a vád­lott nem alkal­ma­zott erő­sza­kot, „csu­pán” fenye­ge­tés­sel, trá­gár sza­vak köze­pet­te való fenye­ge­tő fel­lé­pé­sé­vel aka­dá­lyoz­ta a busz­ve­ze­tőt fel­ada­ta ellá­tá­sá­ban, nem teszi cse­lek­mé­nyét kevés­bé veszélyessé.

Erre is figye­lem­mel az ügyész­ség a fér­fi­vel szem­ben a súlyo­sí­tó körül­mé­nyek­re, így elő­éle­té­re, ittas­sá­gá­ra, a foly­ta­tó­la­gos elkö­ve­té­sé­re és az erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek elsza­po­ro­dott­sá­gá­ra figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés mér­té­két a több mint 4 évben meg­ál­la­pít­ha­tó közép­mér­ték­hez köze­lí­tő tar­tam­ra súlyo­sít­sa, a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­si foko­za­tát pedig a leg­sú­lyo­sabb, fegy­ház foko­zat­ban álla­pít­sa meg azzal, hogy a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra sem bocsátható.