Főoldal » Hírek » Fegyházbüntetés várhat a rablókra - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat három fia­tal fel­nőtt ellen, akik 2022. janu­ár 2-án, haj­nal­ban, Pécsen bán­tal­maz­tak egy fér­fit, tőle koz­me­ti­kai ter­mé­ket és tab­let­tá­kat vet­tek el.

A vád sze­rint a fér­fi­ak Pécsen, a bel­vá­ros­ban kábí­tó­szert vásá­rol­tak a sér­tet­től. Az este folya­mán szó­ra­koz­tak, elfo­gyasz­tot­ták a kábí­tó­szert, ami­ről kide­rült, hogy rossz minő­sé­gű volt, ezért elha­tá­roz­ták, hogy kár­pót­lás­ként meg­szer­zik a sér­tet­től a még nála levő kábí­tó­szert. 

A vád­lot­tak janu­ár 2-án, haj­na­li öt óra­kor vélet­le­nül talál­koz­tak a sér­tet­tel. Beszél­get­tek, és együtt elsé­tál­tak a Szent Ist­ván térig. Beszél­ge­té­sük során az egyik férfi hir­te­len ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tet­tet, aki a föld­re esett. A bán­tal­ma­zás­ba a másik két férfi is bekap­cso­ló­dott, egyi­kük meg­ütöt­te, mási­kuk meg­rúg­ta az ekkor már föl­dön fekvő áldo­za­tot. Az egyik vád­lott kivett a sér­tett zse­bé­ből egy tab­let­tá­kat tar­tal­ma­zó zacs­kót, majd a táma­dók maguk­hoz vet­ték a sér­tett zse­bé­ből kiesett koz­me­ti­kai ter­mé­ket is. A sér­tett fel tudott állni a föld­ről, ekkor őt az egyik elkö­ve­tő még meg­ütöt­te és meg­lök­te. Ezután a sér­tett elsza­ladt.

A vád­lot­tak a sér­tett­nek 3.800 forint kárt okoz­tak.

A bán­tal­ma­zás­tól a sér­tett arca több helyen meg­sé­rült, ajka fel­re­pedt, orrán hám­hor­zso­lá­sok kelet­kez­tek, bal szem­tá­jé­ka meg­zú­zó­dott, az egyik met­sző­fo­ga eltö­rött.

A cse­lek­mény cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, ami öt évtől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő.

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lot­ta­kat fegy­ház­ra és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je.