Főoldal » Hírek » Fegyházbüntetésre indítvány a lőfegyvert illegálisan birtokló férfival szemben- FOTÓVAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben benyúj­tott vád­ira­tá­ban fegy­ház­bün­te­tés­re tett indít­ványt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki ille­gá­li­san tar­tott magá­nál egy műkö­dő­ké­pes lőfegy­vert.

A vád­irat sze­rint a férfi isme­ret­len körül­mé­nyek között enge­dély nél­kül meg­szer­zett egy 6 mm űrmé­re­tű, soro­zat­szám nél­kü­li műkö­dő­ké­pes pisz­tolyt.

A  férfi  2019. augusz­tus 3-án Esz­ter­gom­ban, a Pala­ti­nus tó part­ján magá­nál tar­tot­ta a lövés leadá­sá­ra alkal­mas lőfegy­vert, azt tőle rend­őri intéz­ke­dés köz­ben vet­ték el.

A férfi több­szö­rös vissza­eső, őt a bíró­ság 2017-ben garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt, mint több­szö­rös vissza­esőt 8 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te.

Az Esz­ter­go­mi Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sát köve­tő­en a vád­irat­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, a tőle lefog­lalt lőfegy­vert koboz­za el.