Főoldal » Archív » Fegyházbüntetést indítványoz az ügyészség a kocsikázni vágyó többszörös visszaesővel szemben

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség egy olyan fér­fi­val szem­ben emelt vádat, aki a koráb­bi fegy­ház­bün­te­té­sé­ből való sza­ba­du­lá­sát köve­tő alig néhány héten belül - kihasz­nál­va min­den kínál­ko­zó alkal­mat - több bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tett egy nyári haj­na­lon Gyön­gyö­sön és környékén. 

A 33 éves, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű ter­helt 2018. júli­us 31-én éjjel Gyön­gyös­oro­szi­ban fel­fi­gyelt egy utcán par­ko­ló sze­mély­gép­ko­csi­ra, ami nem volt lezár­va sőt, koráb­bi veze­tő­je az indí­tó­kul­csot is benne felej­tet­te. Ez jó alkal­mat szol­gál­ta­tott a vád­lott­nak arra, hogy jog­el­le­ne­sen kocsi­káz­ni indul­jon az autó­val, ami­ben az sem aka­dá­lyoz­ta meg, hogy aktu­á­li­san el volt tilt­va a jár­mű­ve­ze­tés­től. Első útja egy gyön­gyö­si ben­zin­kút­ra veze­tett, ahol kéré­sé­re a kút­ke­ze­lő meg­töl­töt­te a tan­kot, majd tehe­tet­le­nül végig­néz­te, ahogy a férfi fize­tés nél­kül elhajt a helyszínről.

A vád­lott útköz­ben talált a cso­mag­tar­tó­ban egy ide­gen rend­szám­táb­lát, ami egy for­ga­lom­ból kivont jármű ható­sá­gi jel­zé­se volt. Ezt - az ere­de­tit levé­ve - fel­he­lyez­te az álta­la jog­el­le­ne­sen hasz­nált autó­ra, majd azzal vissza­ment Gyön­gyös­oro­szi­ba, ahol fel­vet­te egy isme­rő­sét, meg­kér­ve őt arra, hogy vigye el egy aba­sá­ri ben­zin­kút­ra, mert már elfá­radt. A töl­tő­ál­lo­má­son aztán ismét úgy tan­kol­ta meg az autót, hogy annak ellen­ér­té­két nem fizet­te ki.

A fér­fit még aznap elfog­ta és őri­zet­be vette a rend­őr­ség, a gép­ko­csi pedig épség­ben vissza­ke­rült a tulaj­do­no­sá­hoz, aki egyéb­ként koráb­ban elmu­lasz­tot­ta azt a nevé­re átírat­ni, ami­vel maga is sza­bály­sér­tést való­sí­tott meg.

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel, egye­di azo­no­sí­tó­jel­lel vissza­élés bűn­tet­té­vel, vala­mint két rend­be­li, sza­bály­sér­té­si érték­re üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja a letar­tóz­ta­tás­ban lévő külö­nös és több­szö­rös vissza­eső fér­fit. Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság tilt­sa el őt mind a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, mind a köz­ügyek gyakorlásától.