Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Fegyházbüntetést indítványozott az ügyészség a barátnőjét bántalmazó férfival szemben

Az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en ítél­te fegy­ház­bün­te­tés­re a bíró­ság azt a 44 éves fér­fit, aki a vád sze­rint súlyo­san bán­tal­maz­ta a vele együtt élő nőt bese­nyő­tel­ki lakásukon.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt emelt vádat egy több­szö­rö­sen bün­te­tett fér­fi­val szem­ben azért, mert 2015 októ­be­ré­ben közös bese­nyő­tel­ki lakó­he­lyü­kön rátá­madt a barát­nő­jé­re, aki­vel elő­ző­leg vitá­ba keve­re­dett. A vád­lott az ágyra dobta a sér­tet­tet, ráült a mel­lé­re és ököl­lel több alka­lom­mal arcon ütöt­te, majd ezt köve­tő­en az ágy­ról a föld­re húzta. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a nő nem csak a fején szen­ve­dett hám­sé­rü­lé­se­ket és bevér­zé­se­ket, hanem a hátán és a kar­ján is. A férfi a rá mért ököl­csa­pá­sok­kal emel­lett eltör­te az orrcsontját.

A vád­lot­tat koráb­ban vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt már több ízben elítél­te a bíró­ság, ezért több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sül, aki­vel szem­ben a Bün­te­tő Tör­vény­könyv ren­del­ke­zé­se sze­rint a súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt kiszab­ha­tó bün­te­tés mér­té­ke a felé­vel emel­ke­dik, így annak tar­ta­ma akár négy és fél is lehet. A férfi - az elő­éle­té­re tekin­tet­tel - a tör­vény ren­del­ke­zé­se foly­tán a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás ked­vez­mé­nyé­ből is ki van zárva.

A bíró­sá­gon a vád­lott beis­me­rő val­lo­mást tett, ezért az idén nyá­ron hatály­ba lépett új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény alkal­ma­zá­sá­val lehe­tő­ség nyílt arra, hogy a bíró­ság - a val­lo­mást elfo­gad­va - továb­bi bizo­nyí­tás nél­kül már az első tár­gya­lá­son íté­let­tel zárja le az ügyet. Az ügyész­ség az íté­let­ho­za­talt meg­elő­ző vég­in­dít­vá­nyá­ban fegy­ház­bün­te­tést kért a vád­lott­ra. A bíró­ság osz­tot­ta az ügyé­szi állás­pon­tot, és főbün­te­té­sül két év fegy­ház­ra ítél­te az elkö­ve­tőt, akit emel­lett három évre eltil­tott a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint köte­lez­te a bűn­ügyi költ­sé­gek meg­fi­ze­té­sé­re is.