Főoldal » Archív » Fegyverarzenált tartott egy tatabányai garázsban és budapesti otthonában egy férfi - FOTÓKKAL, VIDEÓVAL

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség rob­ba­nó­anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te és lőfegy­ver­rel, lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő 29 éves fér­fi­vel, és a sza­bad­lá­bon lévő 26 éves lány­test­vé­ré­vel szem­ben.

A férfi Buda­pes­ten lakott albér­let­ben, illet­ve a test­vé­re enge­dé­lyé­vel hasz­nál­ta annak tata­bá­nyai gará­zsát. A fér­fit koráb­ban a bíró­ság rob­ba­nó­anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, de amint 2013-ban letelt a pró­ba­idő, ismé­tel­ten külön­bö­ző hadi­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket, lősze­re­ket, lőszer­al­kat­ré­sze­ket gyűj­tött, melye­ket rész­ben fém­ke­re­ső alkal­ma­zá­sá­val, rész­ben isme­ret­len sze­mé­lyek­től szer­zett be, és azo­kat – a test­vé­re tudta nél­kül – a garázs­ban, illet­ve a buda­pes­ti ott­ho­ná­ban tárol­ta.

A férfi a tata­bá­nyai garázs­ban 2016. feb­ru­ár 2. nap­já­ig enge­dély nél­kül rob­ba­nó­sze­re­ket, rob­ban­tó­sze­re­ket, rob­ban­tás­hoz hasz­ná­la­tos esz­kö­zö­ket, akna­grá­ná­to­kat, egyéb hadi­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket, lőport, pré­selt TNT-t, akna­ve­tő­ket, tüzér­sé­gi löve­dé­ke­ket, lősze­re­ket és lőszer­ele­me­ket, sérült gyúj­tó­szer­ke­zet­tel ellá­tott aknavető- és tüzér­sé­gi grá­ná­to­kat, illet­ve deto­ná­tor csé­szé­ket tar­tott. Az elkö­ve­tő ezen túl­me­nő­en a buda­pes­ti laká­sá­ban jogo­su­lat­la­nul lőfegy­vert, gép­ágyú zár­szer­ke­ze­tet, töl­té­nye­ket, vala­mint kato­nai piro­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket tárolt.

Ha a garázs­ban lefog­lalt műkö­dő­ké­pes, rob­ba­nó­anya­got tar­tal­ma­zó tár­gyak fel­rob­ban­nak, akkor 500-1000 méter suga­rú kör­ben fej­tet­ték volna ki a rom­bo­ló hatá­su­kat.

A nő a tatai házá­ban szin­tén enge­dély nél­kül tar­tott gép­ka­ra­bély töl­tényt, töl­té­nye­ket, vala­mint egy darab TNT típu­sú rob­ba­nó­anyag töl­te­tet tar­tal­ma­zó kézi­grá­ná­tot.

Az elkö­ve­tők­kel szem­ben a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel 2 évtől 12 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés is kiszab­ha­tó. A test­vé­rek bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság dönt.

A rend­őr­ség által az elfo­gás­ról és a szem­lé­ről készí­tett videó az aláb­bi elér­he­tő­sé­gen tekint­he­tő meg: http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/arzenal-videoval