Főoldal » Archív » Fegyverek egy garázs rejtekén Pest megyében – fotókkal -

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 15 fegy­vert és csak­nem 2000 lőszert tar­tott enge­dély nél­kül Nagy­kát­án a gará­zsá­ban. 

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy nagy­ká­tai férfi koráb­ban biz­ton­sá­gi őrként dol­go­zott. Hosszú idő óta szen­ve­dé­lye volt a fegy­ve­rek, lősze­rek, fegyver-fődarabok gyűj­té­se, ápo­lá­sa, átalakítgatása.

A lőfegy­ve­re­ket, lősze­re­ket bör­zé­ken sze­rez­te meg, talál­ta vagy aján­dék­ba kapta.

A Nagy­ká­tai Rend­őr­ka­pi­tány­ság 2015 decem­be­ré­ben ház­ku­ta­tást tar­tott a férfi házá­nál. A garázs felett kiala­kí­tott álmennye­zet és a födém között a rend­őrök egy rej­tett táro­ló­ra akad­tak, ahon­nan 15 olyan lőfegy­ver és csak­nem 2000 lőszer került elő, ame­lyek tar­tá­sá­ra a vád­lott­nak nem volt engedélye.

A vád­lott a fegy­ve­rek egy részét átala­kí­tot­ta: a hatás­ta­la­ní­tott fegy­ve­re­ket vissza­éle­sí­tet­te, néhány fegy­vert több fegy­ver alkat­ré­sze­i­ből állí­tot­ta össze.

A ház­ku­ta­tás során elő­ke­rült és lefog­lalt lőfegy­ve­rek és lősze­rek műkö­dő­ké­pe­sek, embe­ri élet kiol­tá­sá­ra alkalmasak.

A rend­őr­sé­gi nyil­ván­tar­tás sze­rint a vád­lott­nál lefog­lalt lőfegy­ve­rek bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel nem hoz­ha­tók kapcsolatba.

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség lőfegy­ver­rel, lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit, aki­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A ház­ku­ta­tás során elő­ke­rült fegy­ve­rek­ről a Nagy­ká­tai Rend­őr­ka­pi­tány­ság készí­tet­te a csa­tolt fotókat.

dscf6770-10-28-pest-1

dscf6778-10-28-pest-2

dscf6781-10-28-pest-3

dscf6801-10-28-pest-4dscf6789-10-28-pest-4