Főoldal » Hírek » Fegyveres garázdaság egy keszthelyi étteremben - videóval - Zala Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt vádat emelt a Keszt­he­lyi Járá­si Ügyész­ség azzal a 33 éves fér­fi­vel szem­ben, aki lőfegy­ver után­za­tú, gumi­lö­ve­dé­kes pus­ká­val ron­tott be egy keszt­he­lyi étte­rem­be.

A vád­irat sze­rint a hely­be­li férfi 2021. szep­tem­ber 4-én az esti órák­ban, kezé­ben egy lőfegy­ver­nek lát­szó, gumi­lö­ve­dé­kes, dup­la­csö­vű pus­ká­val lépett be egy keszt­he­lyi étte­rem tera­szá­ra. A tera­szon átha­lad­va folya­ma­to­san fenn­han­gon kia­bál­ta a ven­dé­gek­nek, hogy „Ki kér golyót a fejé­be?”

A garáz­da férfi a fel­szol­gá­lók több­szö­ri fel­szó­lí­tá­sá­ra sem hagy­ta abba a fenye­ge­tő­zést, sőt oda­lé­pett az egyik ven­dég­hez, majd a kezé­ben tar­tott puska csö­vét a férfi hom­lo­ká­hoz szo­rít­va fel­emelt han­gon kér­dez­te, hogy „Kérsz egy golyót a fejed­be?”, majd pár másod­perc múlva ment is tovább. A sokk­ha­tás alá került ven­dé­gek moc­can­ni sem mer­tek, csak egy távo­labb ülő kis­gye­re­kes anyu­ka igye­ke­zett elme­ne­kül­ni a terasz­ról.

A férfi kilé­pett az utcá­ra, ahol a föl­dön lévő háti­zsák­já­ba tette a fegy­ve­rét. Ekkor oda­lé­pett hozzá az étte­rem tulaj­do­no­sa, aki eré­lyes hang­nem­ben szá­mon kérte rajta a tör­tén­te­ket. A férfi erre fel­in­dul­tan, két kéz­zel mell­ka­son lökte a tulaj­do­nost, majd a tás­ká­ból ismét elő­vet­te a fegy­vert, majd újra fenye­ge­tőz­ni kez­dett. Garáz­da maga­tar­tá­sát csak a tulaj­do­nos ismé­telt, hatá­ro­zott fel­lé­pé­sé­re hagy­ta abba és távo­zott a hely­szín­ről.

A vád­lot­tal szem­ben fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat a Keszt­he­lyi Járá­si Ügyész­ség és fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt vele szem­ben.