Főoldal » Hírek » Fegyveres rablássorozat Budapesten - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 30 éves fér­fi­val szem­ben, aki még 2017-ben, fegy­ver­rel rabolt ki két dohány­bol­tot és egy ékszer­üz­le­tet Buda­pes­ten, majd az utol­só rab­lás után más­nap kül­föld­re mene­kült.

A vád­irat sze­rint a vád­lott elő­ször 2017. feb­ru­ár 19-én, egy XI. kerü­le­ti dohány­bolt­ba ment be úgy, hogy az arcát elta­kar­ta, majd fegy­vert sze­ge­zett az eladó­ra, és a kasszá­ban lévő pénzt köve­tel­te. A fenye­ge­tés hatá­sá­ra a sér­tett félel­mé­ben nem mert meg­moz­dul­ni, ezért a vád­lott átnyúlt a pul­ton, kivett a pénz­tár­gép­ből több mint 680.000 forin­tot, majd elme­ne­kült.

2017. már­ci­us 14-én a férfi egy II. kerü­le­ti dohány­bol­tot rabolt ki. Ebben az eset­ben is elta­kar­ta az arcát, mielőtt az üzlet­be lépett, majd az eladó arcá­hoz egy fegy­vert tar­tott, miköz­ben egy zacs­kót átnyújt­va, a bevé­telt köve­tel­te. Az eladó a kasszá­ban lévő 140.000 forin­tot zacs­kó­ba tette és átad­ta a vád­lott­nak, aki azzal elme­ne­kült.

Egy hónap eltel­té­vel, 2017. ápri­lis 22-én a férfi újra rabolt. Ezút­tal egy II. kerü­le­ti ékszer­bolt­ba ment be, ahol elő­vet­te a riasz­tó­fegy­ve­rét, azt az eladó fejé­hez tar­tot­ta, majd átug­rott a pul­ton, és a nőt a föld­re rán­tot­ta. A sér­tett meg­nyom­ta a pánik­gom­bot és segít­sé­gért kia­bált, ezért a táma­dó befog­ta a szá­ját, majd ami­kor a nő mene­kül­ni pró­bált, több­ször meg­ütöt­te és meg­rúg­ta. Végül az üzlet­ből kész­pénzt és tört ara­nyat vitt el, össze­sen mint­egy 2.700.000 forint érték­ben.

A férfi az utol­só rab­lást köve­tő­en más­nap Moszk­vá­ba mene­kült, ahol nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján 2021. szep­tem­ber 30-án fog­ták el.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit 3 rend­be­li fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban.

A Buda­pest Rendőr-főkapitányság koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ók­kal, az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ot-ev-utan-moszkvaban-fogtak-el-a-rablot-most

A fel­vé­te­len a II. kerü­le­ti ékszer­bolt­rab­lás hely­szí­ne­lé­se­kor készült fel­vé­te­lek lát­ha­tók.