Főoldal » Archív » Fegyveresen és csoportosan elkövetett rablás az út mellett

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint minő­sí­tett rab­lást való­sí­tott meg az a három férfi, akik tavaly tavasszal egy, a 83-as főúton meg­ál­ló len­gyel sze­mély­au­tó uta­sa­it kirabolták.

A sér­tet­tek a vád sze­rint aznap Len­gyel­or­szág felé halad­tak gép­ko­csi­juk­kal, ami­kor egy kami­ont kezd­tek el meg­előz­ni. A sofőr az elő­zést azon­ban nem fejez­te be, inkább lefé­ke­zett, majd meg­állt az út mel­lett, mivel szem­ből, nagy sebes­ség­gel érke­zett egy másik jármű.

A szem­ből érke­ző autó ekkor meg­for­dult és beállt a sér­tet­ti autó elé. A jár­mű­ből három férfi szállt ki, akik a köz­le­ke­dé­si szi­tu­á­ció miatt kia­bál­va pénzt és érté­ke­ket kezd­tek köve­tel­ni a másik autó­ban uta­zók­tól, mivel úgy gon­dol­ták, ők az éle­tük­re tör­tek. A sér­tet­ti jár­mű­ből ket­ten száll­tak ki, négyen benne maradtak.

A három elkö­ve­tő közül az egyik – a köve­te­lés nyo­ma­té­ko­sí­tá­sa érde­ké­ben – egy vas­csö­vet vett elő az autó­juk­ból, ami­vel elő­ször a másik autó, majd az abból kiszál­lók felé ütött, ezután pedig szét­ver­te az autó visszapillantóját.

A másik elkö­ve­tő eköz­ben - a két kiszál­ló sér­tett közül – az egyi­ket a nya­ká­nál fogva meg­ra­gad­ta és rálök­te a sér­tet­tek autó­já­ra, majd meg­pró­bál­ta kinyit­ni a cso­mag­tar­tót is, ami nem sike­rült neki.

Mivel a vád­lot­tak még min­dig nem jutot­tak érté­kek­hez, a har­ma­dik férfi vissza­ment az autó­juk­hoz, majd egy rongy­ba csa­vart tárggyal tért vissza és közöl­te, hogy fegy­ver van nála, vége a játéknak.

Az élet elle­ni fenye­ge­tés hatá­sá­ra az egyik sér­tett végül 40.000 forin­tot adott át az elkö­ve­tők­nek, akik távoz­tak a helyszínről.

A ter­hel­tek ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek miatt az elkö­ve­tők­kel szem­ben – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra tekin­tet­tel - tizen­öt év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.