Főoldal » Archív » Fegyverrel fenyegette a kábító hatású anyag vételárának megfizetésére

 A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség az önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és a kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­ge miatt a letar­tóz­ta­tá­sa hosszab­bí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki a kábí­tó hatá­sú anyag vétel­árá­nak meg­fi­ze­té­sét fegy­ver­rel fenye­get­ve kísé­rel­te meg. 

Az indít­vány sze­rint az elkö­ve­tő 2020. már­ci­u­sá­ban Komá­rom­ban 10.000 forin­tért adott el kábí­tó hatá­sú anya­got a sér­tett­nek, aki az ellen­ér­té­ket az anyag gyen­ge minő­sé­gé­re hivat­ko­zás­sal nem fizet­te ki. Ezt köve­tő­en, 2020. ápri­lis 9-én az esti órák­ban a vétel­ár­ra igényt tartó férfi  – a szán­dé­ká­ról nem tudó tár­sa­i­val együtt – fel­ke­res­te sér­tet­tet annak komá­ro­mi laká­sán, és az összeg meg­fi­ze­té­sét köve­tel­te. A sér­tett a pénz átadá­sát arra hivat­ko­zás­sal tagad­ta meg, hogy nincs pénze. Erre az elkö­ve­tő a kabát­ja bal olda­lá­ból elő­kap­ta az enge­dély nél­kül tar­tott gáz-és riasz­tó fegy­ve­rét, azt sér­tett­re sze­gez­te, majd ismét kérte a sér­tet­től a tar­to­zá­sa meg­adá­sát, miköz­ben azzal fenye­get­te meg, hogy ellen­ke­ző eset­ben lelö­vi és meg­ve­re­ti. A sér­tett a fenye­ge­tés­től meg­ijedt, kéré­sé­re a gya­nú­sí­tott elrak­ta a fegy­vert, majd távo­zott a hely­szín­ről. A nyo­mo­zó ható­ság az önbí­rás­ko­dó férfi laká­sán mari­hu­á­nát fog­lalt le.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát 2020. ápri­lis 12-én ren­del­te el, mert fenn áll annak a veszé­lye, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bizo­nyí­tást  veszé­lyez­tet­né, továb­bá újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak határ­ide­jét három hónap­pal  hosszab­bít­sa meg.