Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Fegyverszekrényből lopott a kedvezménnyel szabadult tolvaj- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye- FOTÓKKAL

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség két­rend­be­li lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki rövid­del sza­ba­du­lá­sa után Kalo­csán két csa­lá­di ház­ból jelen­tős össze­gű kész­pénzt és éksze­re­ket lopott. Egyik­ből, a falba épí­tett fegy­ver­szek­rényt fel­fe­szít­ve több mint 5 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő eurot vitt el.

A vád­irat sze­rint a kalo­csai férfi a koráb­bi bün­te­té­sé­ből fel­té­te­les ked­vez­ménnyel sza­ba­dult. Nem sok­kal később, 2018. novem­ber 1-jén este az udva­ri bejá­ra­ti ajtót fel­fe­szít­ve egy kalo­csai házba bement, majd ott érté­kek után kuta­tott. Az étke­ző­ben lévő szek­rény belső részé­ből nyíló, fal­ban elhe­lye­zett fegy­ver­szek­rény ajta­ját fel­fe­szí­tet­te és a lőszer­tá­ro­ló rekesz­be rej­tett nej­lon zacs­kó­ban a kül­föl­dön dol­go­zó tulaj­do­nos által össze­gyűj­tött 16.400 Euro (mint­egy 5,2 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő) kész­pénzt, továb­bá arany éksze­re­ket és kar­órát lopott el.

Követ­ke­ző áldo­za­tá­nak udva­rá­ba 2019. novem­ber 11-én nap­köz­ben mászott be, majd a ház csu­kott, de nem bezárt ajta­ján bejut­va a csa­lá­di ház nap­pa­li­já­ból, a szek­rény­ből 1 mil­lió forint kész­pénzt és mint­egy 5 mil­lió forint érték­ben arany éksze­re­ket lopott el.

A vád­lott össze­sen több mint 11 mil­lió forint­tal gaz­da­go­dott. Az oko­zott kár egyik eset­ben sem térült meg, ezért a sér­tet­tek a nyo­mo­zás során pol­gá­ri jogi igényt jelen­tet­tek be.

Az ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső­nek szá­mí­tó fér­fit két rend­be­li, jelen­tős érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy ked­vez­ménnyel nem sza­ba­dul­hat. Emel­lett az ügyész­ség a vád­lott koráb­bi bör­tön­bün­te­té­se hátra lévő részé­nek utó­la­gos vég­re­haj­tá­sát is indítványozza.