Főoldal » Archív » Fejlemények a Hableány-ügyben

A Hableány-ügyben a nyo­mo­zó ható­ság az ügy­ira­to­kat a mai napon meg­küld­te a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyészségnek.

A nyo­mo­zó ható­ság a mai napon biz­to­sí­tot­ta az ügy­ira­tok meg­is­me­ré­sét az arra jogo­sul­tak­nak, és az ira­to­kat az érde­mi ügyé­szi dön­tés meg­ho­za­ta­la cél­já­ból átad­ta a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyészségnek.

Az ügy­ben koráb­ban igaz­ság­ügyi szak­ér­tői véle­mény álla­pí­tot­ta meg, hogy a gya­nú­sí­tott tele­fon­já­ról a bal­eset idő­pont­ját köve­tő­en adat­tör­lés tör­tént. A tele­fon továb­bi vizs­gá­la­ta érde­ké­ben másik sza­ké­rő is kiren­de­lés­re került. Az újabb szak­vé­le­ményt a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda értékelte-elemezte. A rend­őr­ség ez alap­ján – pár nap­pal ezelőtt – jelen­té­sé­ben meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az első szak­ér­tő a véle­mé­nyé­ben téve­sen állí­tot­ta az adat­tör­lés tényét.

A tör­tén­tek miatt a fővá­ro­si főügyész az Igaz­ság­ügyi Szak­ér­tői Kama­rá­nál fegyel­mi eljá­rást kezdeményezett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egyik oka, a szökés-elrejtőzés veszé­lye tovább­ra is fenn­áll, ezért a 30 napon belül elké­szí­ten­dő vád­ira­tá­ban a kény­szer­in­téz­ke­dés fenn­tar­tá­sát fogja indítványozni.