Főoldal » Archív » Fejlemények a Quaestor-ügyben; vádkiterjesztés Budapesten, egyesítés a soltvadkerti ügyrészben Kecskeméten

Az úgy­ne­ve­zett Quaestor-ügyben a Fővá­ro­si Főügyész­ség kiter­jesz­tet­te a vádat egy közel 1,3 mil­li­árd forin­tos sik­kasz­tá­si cse­lek­mény­re is. A solt­vad­ker­ti ügy­rész­ben emel­lett meg­tör­tént a koráb­bi ügyé­szi indít­vány sze­rin­ti egye­sí­tés.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2016 feb­ru­ár­já­ban, a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­nak lénye­ge sze­rint T. Csaba és tár­sai a 2007. évtől a 2015. évig egy olyan bűn­szer­ve­ze­tet működ­tet­tek, amely a mint­egy 47 tár­sa­ság­ból álló Quaes­tor cég­cso­port befek­te­tő­i­nek – töb­bek között – a való­ság­ban nem léte­ző érték­pa­pí­ro­kat is érté­ke­sí­tett. A vád­nak része egy 9,2 mil­li­árd forin­tos sik­kasz­tás is.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség által 2019 janu­ár­já­ban a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­irat lénye­ge sze­rint T. Csaba a 2004. évtől kezd­ve a Solt­vad­kert és Vidé­ke Taka­rék­szö­vet­ke­zet egyes veze­tő­i­vel össze­játsz­va oly módon segí­tet­te a Taka­rék­szö­vet­ke­zet vagyo­ná­nak hűt­len keze­lé­sét, hogy a pénz­ki­áram­lást fik­tív érték­pa­pír­ügy­le­tek­kel lep­lez­te.

A két eljá­rás össze­füg­gé­sei alap­ján a Fővá­ro­si Főügyész­ség a napok­ban vád­ki­ter­jesz­tést nyúj­tott be a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. Ennek lénye­ge sze­rint T. Csaba a 2011. évben már tar­tott attól, hogy a Taka­rék­szö­vet­ke­zet­tel kötött fenti érték­pa­pír­ügy­le­tek fik­tív vol­tá­ra fény derül, ezért továb­bi bűn­cse­lek­mény­re bírta rá tár­sát, aki a fővá­ro­si ügy­nek eddig is vád­lott­ja volt. T. Csaba fel­buj­tá­sá­ra társa a Quaes­tor cég­cso­port keze­lé­sé­ben levő vagyon­ból 2011 janu­ár­ja és 2012 ápri­li­sa között, közel 1,3 mil­li­árd forint érté­kű érték­pa­pírt helyez­te­tett el az ügy­fe­lek tudta és bele­egye­zé­se nél­kül, jog­ta­la­nul a Taka­rék­szö­vet­ke­zet érték­pa­pír­szám­lá­ján, elodáz­va a solt­vad­ker­ti bűn­cse­lek­mény lelep­le­ző­dé­sét.

A vád­ki­ter­jesz­tés a koráb­bi vád­irat sze­rin­ti jogi minő­sí­tést nem érin­ti, az tovább­ra is bűn­szer­ve­zet­ben, foly­ta­tó­la­go­san, külö­nö­sen jelen­tős érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te. Az eljá­rás a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken folya­mat­ban van.

A leír­tak mel­lett a Fővá­ro­si Főügyész­ség a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az eljá­rást egye­sít­se egy előt­te folya­mat­ban lévő ügy­höz. A bíró­ság az indít­vány­nak helyt adott, az ügye­ket egye­sí­tet­te. Az egye­sí­tett ügy a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szé­ken folyik tovább.