Főoldal » Hírek » Fejükre húzott harisnyával ijesztgetni indultak- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 24 éves és egy 20 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak test­vé­rek, az idő­seb­bik vád­lott 3 éve él élet­tár­sá­val egy mis­kol­ci csa­lá­di ház­ban, ez idő alatt azon­ban a szom­szé­da­i­val meg­rom­lott a viszo­nya, gyak­ran konf­lik­tus ala­kult ki közöttük.

2019. decem­ber ele­jén a vád­lot­tak az esti órák­ban vidék­ről érkez­tek meg az idő­seb­bik vád­lott hazá­ba, és für­dés­hez kimen­tek a köz­kút­ra vízért, elha­lad­va a hara­gos szom­széd háza előtt, amely­nek során a vád­lot­tak és a szom­széd férfi között szó­vál­tás ala­kult ki. Ekkor még nem tör­tént tett­le­ges­ség, viszont a vád­lot­tak haza­ér­ve egyre inkább fel­her­gel­ték magu­kat, és elha­tá­roz­ták, hogy meg­ijesz­tik a szom­szé­do­kat, ezért az idő­seb­bik vád­lott élet­tár­sá­nak egy haris­nya­nad­rág­ját szét­vág­ták, és annak egy-egy szá­rát mind­ket­ten a fejük­re húz­ták, kapa­nye­let, karót vet­tek maguk­hoz és a haj­na­li órák­ban elin­dul­tak a szom­szé­dos ingatlanhoz.

Mivel a lakás­aj­tó nem volt kulcs­ra zárva, beju­tot­tak az épü­let­be, a házas­pár a zajok­ra fel­éb­redt. Ekkor viszont a vád­lot­tak rájuk támad­tak, a karó­val és a kapa­nyél­lel ütle­gel­ték őket. Annyi­ra meg­ver­ték a ház­be­li­e­ket, hogy ők véde­ke­zés­re kép­te­len álla­pot­ba kerül­tek, ekkor az elkö­ve­tők fel­hagy­tak a továb­bi bán­tal­ma­zás­sal és haza­men­tek. Tart­va a fele­lős­ség­re vonás­tól, a cse­lek­mény során hasz­nált ruhá­za­tu­kat meg­sem­mi­sí­tet­ték, és a reg­ge­li órák­ban elutaztak.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett férfi 8 napon túl gyó­gyu­ló dara­bos halán­ték­csont­tö­rést és kemény agy­bu­rok alat­ti vér­zést, míg a nő szin­tén 8 napon túl gyó­gyu­ló, a kopo­nya trau­más vér­zé­sét szen­ved­te el, amely sérü­lé­sek élet­ve­szé­lye­sek voltak.

Az ügyész­ség – a más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak közül – a bün­te­tett elő­éle­tű idő­sebb vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást, a bün­tet­len elő­éle­tű fia­ta­lab­bik vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.